ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dotการทำบัญชี SMEs กับเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับเจ้าของกิจการ

 เรื่องการปล่อยสินเชื่อธนาคาร หรือ การปล่อยสินเชื่อของธุรกิจให้กับลูกค้าแต่ละราย จะพบว่า ถ้าเป็นธนาคาร จะขอดูงบการเงินฉบับที่เสียภาษี หรือแม้แต่ธุรกิจบางแห่งจะให้สินเชื่อ โดยจะปล่อยเครดิตให้ลูกค้า ก็จะขอดูงบการฉบับที่ยื่นเสียภาษีประจำปี...

การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตให้ถูกต้อง

การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตให้ถูกต้อง เมื่อกรมสรรพากรได้ออกมาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงิน...

การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ถูกต้อง

การทำบัญชีเล่มเดียวให้ถูกต้องสำหรับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เมื่อกรมสรรพากรได้ออกมาตรการบัญชีเล่มเดียวการ...

การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article

การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง หมายถึงการทำบัญชีให้ถูกต้องตามพรบ.โรงเ...

การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุดarticle

การทำบัญชีนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด ให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ 1. การทำบัญชีการทำบัญชีนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร/อาคา...

บริหารจัดการ SMEs ด้วยระบบบัญชีarticle

นี่ คือ ตัวอย่างหนึ่ง ของ SMEs ไทย ร้านอาหาร Shuba Shabu (ชูบา ชาบู) ร่วมกับ บริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกั...

การทำบัญชีให้ถูกต้อง และมีคุณภาพarticle

การทำบัญชีให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ 1. การทำบัญชีให้ถูกต้อง การทำบัญชีให้ถูกต้อง หมายถึง การทำบัญชีให้ถูกต้องตาม พรบ.การ...

ภาษีอากรสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ระดับ SMEs ของไทยarticle

บทนำ ในการรับทำบัญชี ของบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัดนั้น ในเรื่องของภาษีอากร เราจะแบ่งภาษีตามประเภทธุรก...

การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่ายarticle

การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงิน สำหรับ ธุรกิจบริการทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย ในทุกปี คณะกรรมการบริหารของบริษัท จะมีก...

การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับสมาคม/มูลนิธิ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่ายarticle

 การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงิน สำหรับ สมาคม/มูลนิธื ในทุกปีกรรมการสมาคม/มูลนิธิ จะมีการประชุมประจำปี วาระหนึ่ง...

การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับโรงเรียนเอกชน ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่ายarticle

การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงิน สำหรับ โรงเรียนเอกชน ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย ในทุกปี คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จะ...

การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่ายarticle

การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงิน สำหรับ ธุรกิจซื้อขายสินค้าทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย ในทุกปี คณะกรรมการบริหารของบริ...

การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุดทั้งระบบ ที่เข้าใจง่ายarticle

การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงิน สำหรับ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย ในทุกปี คณะกรรมก...

หน้า 3/3
[ก่อนหน้า]   1 2 3
[Go to top]