ReadyPlanet.com
ข่าวสาร
หนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ
dot

dot
dot
dot


 

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

รับทำบัญชี นนทบุรี  

สำนักงานบัญชีคุณภาพ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี โปรแกรมบัญชีออนไลน์ eBunchee รับจดทะเบียนธุรกิจ

        บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด  ให้บริการรับทำบัญชี และให้คำปรึกษาภาษีอากรยาวนานกว่า 25 ปี เน้นการทำงานบัญชีด้วยระบบคุณภาพ ที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นสำนักงานบัญชีที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และรักษาความลับลูกค้า เราให้บริการรับทำบัญชี  ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์  eBunchee ทำให้การจัดทำบัญชีสะดวก ง่ายต่อการดูข้อมูล และสามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจธุรกิจ เรามีนักวิชาการที่พร้อมจะให้คำแนะในเรื่องบัญชีบริหารแก่นักธุรกิจ สำนักงานมีแผนที่จะเปิดสาขาในต่างจังหวัด ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า "โครงการบัญชีสยามออนไลน์แฟรนไชส์" ร่วมกับบริษัท อีซี่ออนไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ ผู้สนใจ ได้แก่ นักบัญชีที่มีประสบการณ์ หรือผู้ที่มีความพร้อมตั้งสำนักงานบัญชีเข้าร่วมโครงการ

บริการรับทำบัญชีด้วยระบบคุณภาพ อย่างมืออาชีพ 

บัญชีสยามออนไลน์ ให้บริการรับทำบัญชีในรูปแบบ ครบวงจร ร่วมกับผู้ประกอบการ กิจการจะได้ระบบงานทำบัญชีที่เป็นมาตรฐาน  พร้อมกับได้รับข้อมูลงบการเงิน เพื่อนำไปบริหารตัดสินใจ ได้อย่างถูกต้องทันเวลา และเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการนำข้อมูลไปใช้ในการบริหาร กิจการสามารถขอคำปรึกษา หรือความเห็นในส่วนของการวางแผนภาษีอากร การบริหารการเงินจากผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานได้

 

 

เราคือสำนักงานบัญชีคุณภาพ

 

 

 

    

   สำนักงานบัญชีคุณภาพ หมายถึง สำนักงานบัญชีที่มีการพัฒนาระบบการทำบัญชี ที่มีความทันสมัย และมีคุณภาพ  สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO : 9001 : 2008 และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือ โดยที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการกำหนดให้มีการออกหนังสือรับรองคุณภาพ ให้แก่สำนักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของสำนักงานบัญชีคุณภาพ

   1.เพื่อให้สำนักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานทำบัญชีที่มีคุณภาพ และเป็นที่น่าเชื่อถือ

   2.การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนตามประมวลรัษฎากร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการบัญชีและเป็นสิ่งสำคัญที่สะท้อนผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของกิจการ

   3.เพื่อทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพการบริการการทำบัญชี

   4.เพื่อให้สามารถติดตามและพัฒนากระบวนการของสำนักงานบัญชี

   5.เพื่อพัฒนาและยกระดับสำนักงานบัญชีให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากสำนักงานบัญชีคุณภาพ

   1.คุณภาพของการทำบัญชีถูกต้องครบถ้วนตามประมวลรัษฎากร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการบัญชี

   2.มีการพัฒนาระบบการทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง และรวดเร็ว ทันสถานการณ์

    เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้กำหนดให้มีการออกหนังสือรับรองคุณภาพ ให้แก่สำนักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2558

   เราได้รับหนังสือรับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ โดยผ่านการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

 

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

(เดิมบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด)

รับทำบัญชีนนทบุรี รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี อบรมและฝึกงานบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 คุณฐิติรัชต์  รังสรรค์รุ่งกิจ  โทร 096-656-9162

Tel : 02-9640061, 02-9640062

Website : www.atsaccounting.co.th

E-mail : p.sukalinwanit@gmail.com

 

 

 

 

นิติบุคคลหมู่บ้าน จัดสรรนิชดาเมซองicon

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนิติฯ เพื่อ ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวในการบริหารจัดการสาธารณประโยชน์และงบประมาณของส่วนกลาง ให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก มีความยุติธรรม สุจริตโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งเป็นตัวแทนสมาชิกในการทำธุรกรรมต่างๆทางกฏหมายให้แก่สมาชิก

More...
นิติบุคคลหมู่บ้าน จัดสรรนิชดาวิลล่าicon

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนิติฯ เพื่อ ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวในการบริหารจัดการสาธารณประโยชน์ และงบประมาณของส่วนกลาง ให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก มีความยุติธรรม สุจริตโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งเป็นตัวแทนสมาชิกในการทำธุรกรรมต่างๆทางกฏหมายให้แก่สมาชิก

More...
วิธีทำบัญชีขายของออนไลน์อย่างถูกต้อง ป้องกันการเรียกตรวจสอบภาษีจากกรมสรรพากร

 เมื่อคุณเป็นแม่ค้าที่กำลังเข้าสู่โลกขายของออนไลน์ การแผนการทำบัญชีนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เริ่มตั้งแต่การรวบรวมเอกสารการค้าขาย การทำบัญชี และสิ้นปีจะต้องมีการสรุปผลดำเนินงานและเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนและรัดกุมในเรื่องการนำส่งภาษี เพื่อป้องกันการเรียกตรวจสอบจากกรมสรรพากร ขอให้ดำเนินการดังนี้...

More...
การวางแผนทำบัญชีเพื่อเสียภาษีคริปโตเคอร์เรนซี่หรือโทเคนดิจิทัล ปี 2567
การวางแผนทำบัญชีเพื่อเสียภาษีคริปโตเคอร์เรนซี่หรือโทเคนดิจิทัล ปี 2567

 รู้หรือไม่การเสียภาษีคริปโต (Crypto) เปลี่ยนไปอย่างไรในปี 2567  กรมสรรพากรได้ประกาศเตรียมเริ่มเก็บภาษีรายได้จากต่างประเทศรวมถึงภาษีคริปโต ตั้งแต่วันที่ มกราคม 2567 เป็นต้นไป ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการที่มีการซื้อขาย Cryptocurrency หรือ Token digital...

More...