ReadyPlanet.com
ข่าวสาร
หนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ
dot

dot
dot
dot


รับทำบัญชีธุรกิจขนส่งและบริการ ครบวงจร

  

รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

 

 

รับทำบัญชีธุรกิจขนส่งและบริการ ครบวงจร

   ด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาการทำบัญชี การการเงิน และด้านภาษีอากร กว่า 28 ปี จากทีมงานนักวิชาการและทีมงานผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ ได้วางแนวทางในการรับทำบัญชีธุรกิจขนส่งและบริการ ครบวงจร ให้ถูกต้องตามมมาตรฐานการบัญชีและตามประมวลรัษฎากรดังนี้

1.     รับทราบปัญหา เช่น ประเด็นปัญหาของธุรกิจธุรกิจขนส่งและบริการ  ด้านบัญชี ภาษี โดยเฉพาะ วิธีการรับรู้รายได้ และการจัดทำต้นทุนงานโครงการ ปัญหาเงินทดรองจ่าย เงินสดย่อย การควบคุมงานขนส่งแต่ละโคงการ รวมถึงการใช้โปรแกรมบัญชีในการจัดการทำงานประจำให้ถูกต้อง ตามความต้องการของลูกค้า

2.    ศึกษาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาจากข้อ 1

3.    จัดระบบการทำงานบัญชี และดูแลการทำบัญชีร่วมกับลูกค้า

4.   Set up โปรแกรมบัญชี ทดสอบการใช้งาน และอบรมการใช้งานของโปรแกรมบัญชี

5.    เริ่มใช้งานจริง และติดตามเป็นพี่เลี้ยงในการใช้งานโปรแกรมบัญชี( ปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง)

6.   ทุกสิ้นเดือน จัดทำภาษีและจัดทำรายงาน(ปรับปรุงแก้ไข) บัญชีและการเงิน นำเสนอผู้บริหาร

7.    ให้คำแนะนำ และเสนอแนะในการบริหารบัญชี ภาษี และการบริหารการเงินแก่ลูกค้า

ประโยชน์ที่ธุรกิจขนส่งและบริการ จะได้รับ
วางระบบเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงานบัญชี
กิจการได้ผู้ดูแลการทำบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และตามประมวลรัษฎากร
ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชี ซึ่งหากจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ จะต้องจ้างในอัตราที่สูงมาก
เปรียบเสมือนมีผู้จัดการบัญชี และที่ปรึกษาประจำกิจการ
ได้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องกลัวถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์
ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ
ได้ที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร และ การเงิน ประจำกิจการ                                                                                                                                                        

ทุกขั้นตอนการทำงาน ควบคุมโดยทีมนักวิชาการ และทีมผู้สอบบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ที่

อ.ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 

หรือ p.sukalinwanit@gmail.com

 
บริการของเรา

บริการวิเคราะห์งบการเงินและให้คำปรึกษา
วางระบบบัญชีพร้อมให้คำปรึกษา
รับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายคลิปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทรเคนดิจิทัล ครบวงจร
รับทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจขายสินค้าหรือบริการออนไลน์
บริการรับทำบัญชีสมาคมด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการ รับทำบัญชีโรงเรียนเอกชน ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ
บริการรับทำบัญชีมูลนิธิด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจบริการ แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกันด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจผลิตสินค้า แบบครบวงจร
รับจดทะเบียนพาณิชย์ (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา)
บริการที่ปรึกษาภาษีอากร
บริการที่ปรึกษาบัญชีเพื่อการบริหาร
บริการตรวจสอบบัญชีภายใน
บริการตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชี ธุรกิจซื้อมา-ขายไป