ReadyPlanet.com
ข่าวสาร
หนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ
dot

dot
dot
dot


รับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายคลิปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทรเคนดิจิทัล ครบวงจร

 

 

 

 

รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

รับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายคลิปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทรเคนดิจิทัล ครบวงจร

   รับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายคลิปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทรเคนดิจิทัล ครบวงจร  คือ บริการรับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์  ที่มีระบบคุณภาพรองรับการทำงาน ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง และนำส่งภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน ป้องกันการถูกเรียกตรวจสอบจากกรมสรรพากร และต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

 

   ด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาการทำบัญชี การการเงิน และด้านภาษีอากร กว่า 28 ปี จากทีมงานนักวิชาการและทีมงานผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ ได้วางแนวทางในการรับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายคลิปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทรเคนดิจิทัล ครบวงจร ให้ถูกต้องตามมมาตรฐานการบัญชีและตามประมวลรัษฎากรดังนี้

 

1.  ศึกษาประเด็นต่างๆ ของธุรกิจซื้อขายคลิปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทรเคนดิจิทัล เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง และนำส่งภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน ป้องกันการถูกเรียกตรวจสอบจากกรมสรรพากร และต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

2. นำรายละเอียดและประเด็นต่างๆในด้านการปฏิบัติและเสียภาษีตามข้อ 1  มาพิจารณากับข้อมูลธุรกิจที่ดำเนินการจริง

3. จัดทำบัญชี และนำข้อมูลที่ได้จากการทำบัญชี และวางแผนกำหนดทางเลือกในการเสียภาษีที่ประหยัดที่สุด

4. วางแผนการทำบัญชีธุรกิจซื้อขายคลิปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทรเคนดิจิทัล ปี 2567 เพื่อกำหนดทางเลือกปฏิบัติเสียภาษีให้ถูกต้องและประหยัด ซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้

   4.1.   ทบทวนการเสียภาษี ปี 2566 โดยนำข้อมูลเสียภาษีตามข้อ 3 มาพิจารณา

   4.2.   จัดทำประมาณผลประกอบการ การรายได้ และค่าใช้จ่าย xu 2567

   4.3.   จากข้อ 4.2. พิจารณาจะดำเนินธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

   4.4.   ในกรณีดำเนินธุรกิจในรูปนิติบุคคล( บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  จะมีขั้นตอนประกอบด้วย

      4.4.1. การกำหนดวัตถุประสงค์หลักในการประกอบุรกิจ

      4.4.2. การจัดโครงสร้างองค์กร

      4.4.3. การจัดทำระบบเอกสาร รายได้และค่าใช้จ่าย รวมถึงระบบทางเดินเอกสาร

      4.4.4. การวางแผนภาษี

      4.4.5. การทำบัญชี และรายงาน

      4.4.6. การดูแลการทำบัญชีและเสียภาษีให้ถูกต้องและประหยัด

 

ประโยชน์ที่ธุรกิจซื้อขายคลิปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทรเคนดิจิทัลจะได้รับ

– วางระบบเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงานบัญชี

– กิจการทีมดุแลการทำบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และตามประมวลรัษฎากร

– ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชี ซึ่งหากจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ จะต้องจ้างในอัตราที่สูงมาก

– เปรียบเสมือนมีผู้จัดการบัญชี และที่ปรึกษาประจำกิจการ

– กิจการไม่ต้องปรับระบบงาน สามารถดำเนินการได้ตามปกติ

– ได้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องกลัวถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์

– ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ

– ได้ที่ปรึกษาด้านการเงินประจำกิจการ

 

ทุกขั้นตอนการทำงาน ควบคุมโดยทีมนักวิชาการ และทีมผู้สอบบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ที่

 

อ.ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 

 
บริการของเรา

บริการวิเคราะห์งบการเงินและให้คำปรึกษา
วางระบบบัญชีพร้อมให้คำปรึกษา
รับทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจขายสินค้าหรือบริการออนไลน์
บริการรับทำบัญชีสมาคมด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการ รับทำบัญชีโรงเรียนเอกชน ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ
บริการรับทำบัญชีมูลนิธิด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจบริการ แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกันด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจผลิตสินค้า แบบครบวงจร
รับจดทะเบียนพาณิชย์ (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา)
บริการที่ปรึกษาภาษีอากร
บริการที่ปรึกษาบัญชีเพื่อการบริหาร
บริการตรวจสอบบัญชีภายใน
บริการตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชีธุรกิจขนส่งและบริการ ครบวงจร
รับทำบัญชี ธุรกิจซื้อมา-ขายไป