ReadyPlanet.com
ข่าวสาร
หนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ
dot

dot
dot
dot


รับทำบัญชี ธุรกิจซื้อมา-ขายไป

 

รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

บริการรับทำบัญชีธุรกิจธุรกิจซื้อมา ขายไป แบบครบวงจร

บริการรับทำบัญชีธุรกิจประเภทธุรกิจซื้อมา ขายไปครบวงจร คือ บริการรับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ eBunchee ที่มีระบบคุณภาพรองรับการทำงาน การให้บริการมี 2 รูปแบบ คือ

1.     ธุรกิจซื้อขายสินค้าที่มีความประสงค์จะใช้โปรแกรมในระบบลูกหนี้ (การออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน) และระบบควบคุมสินค้าคงคลัง และบันทึกบัญชีทั้งระบบ ( ตามฟังชั่นการใช้งานของโปรแกรม) และให้สำนักงานดูแลและปิดบัญชีประจำปี

2.    ธุรกิจธุรกิจซื้อขายสินค้าที่มีความประสงค์ให้สำนักงานบัญชีโดยกิจการจะต้องส่งเอกสาร รายรับ รายจ่าย เอกสารหนังสือรับรอง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีหรือ statement บัญชีเงินฝากธนาคาร และสัญญาต่างๆ (ถ้ามี) สำนักงานจะดำเนินบันทึกบัญชี จัดทำแบบยื่นภาษี และปิดบัญชีประจำปี

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการรับทำบัญชี ซื้อขายสินค้า แบบครบวงจร

  • วางระบบเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงานบัญชี
  • กิจการได้ OUT SOURCE ทีมีประสบการณ์ในการทำบัญชี
  • ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชี ซึ่งหากจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ จะต้องจ้างในอัตราที่สูงมาก
  • กิจการจะได้ผู้ดุแลการทำบัญชี เปรียบเสมือนมีผู้จัดการบัญชี และที่ปรึกษาประจำกิจการ
  • กิจการไม่ต้องปรับระบบงาน(กรณ๊ให้สำนักงานทำบัญชี) สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
  • ได้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องกลัวถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์
  • ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ
  • ได้ที่ปรึกษาด้านการเงินประจำกิจการ

รับทำบัญชีธุรกิจซื้อมา ขายไปให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

   ด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาการทำบัญชี การเงิน และด้านภาษีอากร กว่า 28 ปี จากทีมงานนักวิชาการและทีมงานผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ ได้วางแนวทางในการรับทำบัญชีธุรกิจซื้อมา ขายไปให้ถูกต้องตามมมาตรฐานการบัญชีและตามประมวลรัษฎากรดังนี้

1.     รับทราบปัญหา เช่น ปัญหาการวางแผนภาษีธุรกิจซื้อมา ขายไป ปัญหาการจัดระบบการซื้อ การขาย การทำบัญชีคุมสินค้า และความต้องการใช้บริการของลูกค้า

2.    ศึกษาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาจากข้อ 1

3.    จัดระบบการทำงานรับทำบัญชีร่วมกับลูกค้า

4.   Set up โปรแกรมบัญชี ทดสอบการใช้งาน และอบรมการใช้งานของโปรแกรมบัญชี

5.    เริ่มใช้งานจริง และติดตามเป็นพี่เลี้ยงในการใช้งานโปรแกรมบัญชี( ปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง)

6.   ทุกสิ้นเดือน จัดทำภาษีและจัดทำรายงานบัญชีและการเงิน ( ปรับปรุงแก้ไข)ให้ถูกต้องนำเสนอผู้บริหาร

7.    ให้คำแนะนำ และเสนอแนะในการบริหารการเงินและบัญชีแก่ลูกค้า

 

ทุกขั้นตอนการทำงาน ควบคุมโดยทีมนักวิชาการ และทีมผู้สอบบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ที่

อ.ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

หรือ p.sukalinwanit@gmail.com

 
บริการของเรา

บริการวิเคราะห์งบการเงินและให้คำปรึกษา
วางระบบบัญชีพร้อมให้คำปรึกษา
รับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายคลิปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทรเคนดิจิทัล ครบวงจร
รับทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจขายสินค้าหรือบริการออนไลน์
บริการรับทำบัญชีสมาคมด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการ รับทำบัญชีโรงเรียนเอกชน ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ
บริการรับทำบัญชีมูลนิธิด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจบริการ แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกันด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจผลิตสินค้า แบบครบวงจร
รับจดทะเบียนพาณิชย์ (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา)
บริการที่ปรึกษาภาษีอากร
บริการที่ปรึกษาบัญชีเพื่อการบริหาร
บริการตรวจสอบบัญชีภายใน
บริการตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชีธุรกิจขนส่งและบริการ ครบวงจร