ReadyPlanet.com
ข่าวสาร
หนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ
dot

dot
dot
dot


บริการรับทำบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก แบบครบวงจร

 

 

 

รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

 

บริการรับทำบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก แบบครบวงจร

   บริการรับทำบัญชีธุรกิจประเภทซื้อขายสินค้าครบวงจร คือ บริการรับทำบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE ที่มีระบบคุณภาพรองรับการทำงาน การให้บริการมี 2 รูปแบบ คือ
   1. ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกที่มีความประสงค์จะใช้โปรแกรมในระบบลูกหนี้ (การออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน) และระบบควบคุมสินค้าคงคลัง และบันทึกบัญชีทั้งระบบ ( ตามฟังชั่นการใช้งานของโปรแกรม) และอาจให้สำนักงานดูแลและปิดบัญชีประจำปี
   2. ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกที่มีความประสงค์ให้สำนักงานทำบัญชีโดยกิจการจะต้องส่งเอกสาร รายรับ รายจ่าย เอกสารหนังสือรับรอง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีหรือ Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร และสัญญาต่างๆ (ถ้ามี) สำนักงานจะดำเนินบันทึกบัญชี จัดทำแบบยื่นภาษี และปิดบัญชีประจำปี

 

รับทำบัญชีธุรกิจนำเข้าและส่งออกให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

   ด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาการทำบัญชี การการเงิน และด้านภาษีอากร กว่า 28 ปี จากทีมงานนักวิชาการและทีมงานผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ ได้วางแนวทางในการรับทำบัญชีให้ถูกต้องตามมมาตรฐานการบัญชีและตามประมวลรัษฎากรดังนี้

1.     รับทราบปัญหา เช่น ประเด็นปัญหาการนำเข้าอละส่งออก ด้านบัญชี ภาษี และศุลกากร โดยเฉพาะ วิธีการรับรู้รายได้ และการเลือใช้อัตราแลกเปลี่ยนให้ถูกต้อง และความต้องการใช้บริการของลูกค้า

2.     ศึกษาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาจากข้อ 1

3.     จัดระบบการทำงานรับทำบัญชีร่วมกับลูกค้า

4.     Set up โปรแกรมบัญชี ทดสอบการใช้งาน และอบรมการใช้งานของโปรแกรมบัญชี

5.     เริ่มใช้งานจริง และติดตามเป็นพี่เลี้ยงในการใช้งานโปรแกรมบัญชี( ปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง)

6.     ทุกสิ้นเดือน จัดทำภาษีและจัดทำรายงาน( ปรับปรุงแก้ไข) บัญชีและการเงิน นำเสนอผู้บริหาร

7.     ให้คำแนะนำ และเสนอแนะในการบริหารการเงินและบัญชีแก่ลูกค้า

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ รับทำบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก แบบครบวงจร
วางระบบเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงานบัญชี
กิจการได้ OUT SOURCE ในการทำบัญชี ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำบัญชี
ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชี ซึ่งหากจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ จะต้องจ้างในอัตราที่สูงมาก
เปรียบเสมือนมีผู้จัดการบัญชี และที่ปรึกษาประจำกิจการ
กิจการไม่ต้องปรับระบบงาน(กรณ๊ให้สำนักงานทำบัญชี) สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
ได้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องกลัวถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์
ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ
ได้ที่ปรึกษาด้านการเงินประจำกิจการ

 

ขอบเขตขั้นตอนดำเนินการ

·      ลูกค้าลงนามตอบรับใช้บริการ

·      สำนักงานเข้าศึกษาระบบงาน และสอบทานระบบการทำงาน

·      สำนักงานวางระบบบัญชี สำหรับกิจการให้บริการ เปิดโปรแกรมบัญชี set up โปรแกรมบัญชี และทดสอบความถูกต้อง

·      สำนักงานแจ้งรายละเอียด และขั้นตอนการทำงาน

·       ลูกค้าส่งเอกสาร สำนักงานจะทำการบันทึกการรับเอกสาร ตรวจทาน และออกใบรับเอกสาร

·      บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

·       จัดทำและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53,ภ.ง.ด.54 ประจำเดือน

·      จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

·      .จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย และยื่นแบบ ภ.พ.30  (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

·      จัดทำและยื่นแบบ ภ.พ.36 (ภ้ามี)

·      จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) (ถ้ามี)

·      จัดทำกระดาษทำการ ตรวจสอบความถูกต้องการทำบัญชี

·      ปิดบัญชีครึ่งปี จัดทำ ภ.ง.ด.51 และนำส่ง

·      สิ้นปีจะทำการปิดบัญชี และนำส่งภาษี และงบการเงินแก่ส่วนราชการ

 

    อัตราค่าบริการ ขึ้นกับข้อตกลง แต่จะประหยัด และมีคุณภาพกว่าจ้างพนักงานบัญชีประจำ

 

บริการรับทำบัญชี ธุรกิจนำเข้า - ส่งออก แบบครบวงจรเหมาะสำหรับ

·      กิจการที่เปิดดำเนินการอยู่แล้ว มีระบบการจัดทำเอกสารซื้อขายใช้อยู่แล้ว

·      กิจการที่ต้องการใช้ข้อมูลการเงินที่ถูกต้อง ทันเวลา เพื่อใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ

·      กิจการที่ต้องการลดความผิดพลาด และประหยัดภาษี (เสียภาษีที่ถูกต้องและประหยัดโดยไม่ถูกเบี้ยปรับเงินเพิ่มย้อนหลีง)

·      กิจการที่ต้องการมืออาชีพช่วยในการทำบัญชีและให้คำแนะนำในส่วนของงานการเงินและการบัญชี

      ·      กิจการที่ต้องการระบบบัญชีรองรับการขยายกิจการในอนาคต 

 

ทุกขั้นตอนการทำงาน ควบคุมโดยทีมนักวิชาการ และทีมผู้สอบบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ที่

อ.ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

หรือ p.sukalinwanit@gmail.com

 
บริการของเรา

บริการวิเคราะห์งบการเงินและให้คำปรึกษา
วางระบบบัญชีพร้อมให้คำปรึกษา
รับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายคลิปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทรเคนดิจิทัล ครบวงจร
รับทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจขายสินค้าหรือบริการออนไลน์
บริการรับทำบัญชีสมาคมด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการ รับทำบัญชีโรงเรียนเอกชน ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ
บริการรับทำบัญชีมูลนิธิด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจบริการ แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกันด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจผลิตสินค้า แบบครบวงจร
รับจดทะเบียนพาณิชย์ (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา)
บริการที่ปรึกษาภาษีอากร
บริการที่ปรึกษาบัญชีเพื่อการบริหาร
บริการตรวจสอบบัญชีภายใน
บริการตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชีธุรกิจขนส่งและบริการ ครบวงจร
รับทำบัญชี ธุรกิจซื้อมา-ขายไป