ReadyPlanet.com
ข่าวสาร
หนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ
dot

dot
dot
dot


บริการ รับทำบัญชีโรงเรียนเอกชน ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

 

 

 

 

รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ


 

 

รับทำบัญชีให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

      ด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาการทำบัญชี การการเงิน และด้านภาษีอากร กว่า 28 ปี จากทีมงานนักวิชาการและทีมงานผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ ได้วางแนวทางในการรับทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้องตามมมาตรฐานการบัญชี ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน และตามประมวลรัษฎากรดังนี้

1.     รับทราบปัญหา เช่น ปัญหาการวางแผนภาษีโรงเรียนเอกชน  ปัญหาการจัดระบบการซื้อวัสดุใช้ในโรงเรียน การจัดระบบการรับรายได้ค่าเล่าเรียน การทำบัญชีคุมสินค้าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องแบบนักเรียน ระบบการทำบัญชี และความต้องการใช้บริการของโรงเรียน

2.     ศึกษาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาจากข้อ 1

3.     จัดระบบการทำงานรับทำบัญชี การดูแลการทำบัญชีร่วมกับผู้จัดการโรงเรียน

4.     Set up โปรแกรมบัญชี ทดสอบการใช้งาน และอบรมการใช้งานของโปรแกรมบัญชี

5.     เริ่มใช้งานจริง และติดตามเป็นพี่เลี้ยงในการใช้งานโปรแกรมบัญชี( ปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง)

6.     ทุกสิ้นเดือน จัดทำภาษีและจัดทำรายงานบัญชีและการเงิน ( ปรับปรุงแก้ไข)ให้ถูกต้องนำเสนอผู้บริหาร

7.     ให้คำแนะนำ และเสนอแนะในการบริหารการเงินและบัญชีแก่ผุ้จัดการโรงเรียน

 

 

บริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีโรงเรียนเอกชนแบบครบวงจร  คือ บริการรับทำบัญชีบริการรับทำบัญชีโรงเรียนเอกชนด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE ที่มีระบบคุณภาพรองรับการทำงาน การให้บริการมี 2 รูปแบบ คือ

1. โรงเรียนที่มีความประสงค์จะใช้โปรแกรมระบบลูกหนี้ค่าเล่าเรียน (การออกใบแจ้งค่าเล่าเรียน และใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน) และบันทึกบัญชีทั้งระบบ(ตามฟังชั่นการใช้งานของโปรแกรม)
2. โรงเรียนที่มีความประสงค์ให้ สำนักงานทำบัญชี โดยโรงเรียนจะต้องส่งเอกสาร รายรับ และค่าใช้จ่าย เอกสารหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย และสำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร หรือ statement บัญชีกระแสรายวัน และสัญญาต่างๆ(ถ้ามี) สำนักงานจะดำเนินการบันทึกบัญชีจัดทำยื่นแบบภาษี และปิดบัญชี จัดทำงบการเงินให้ทางโรงเรียนนำส่งส่วนราชการ

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการรับทำบัญชีโรงเรียนเอกชนด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

วางระบบเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงานบัญชี
กิจการได้ OUT SOURCE ในการทำบัญชี ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำบัญชี
ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชี ซึ่งหากจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ จะต้องจ้างในอัตราที่สูงมาก
เปรียบเสมือนมีผู้จัดการบัญชี และที่ปรึกษาประจำโรงเรียน
กรณีโรงเรียนให้สำนักงานทำบัญชีไม่ต้องปรับระบบงาน สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
ได้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องกลัวถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์
ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ
ได้ที่ปรึกษาด้านการเงินประจำกิจการ

 

ทุกขั้นตอนการทำงาน ควบคุมโดยทีมนักวิชาการ และทีมผู้สอบบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ที่

อ.ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

หรือ

p.sukalinwanit@gmail.com

 

 

 

 

 

 
บริการของเรา

บริการวิเคราะห์งบการเงินและให้คำปรึกษา
วางระบบบัญชีพร้อมให้คำปรึกษา
รับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายคลิปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทรเคนดิจิทัล ครบวงจร
รับทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจขายสินค้าหรือบริการออนไลน์
บริการรับทำบัญชีสมาคมด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีมูลนิธิด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจบริการ แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกันด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจผลิตสินค้า แบบครบวงจร
รับจดทะเบียนพาณิชย์ (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา)
บริการที่ปรึกษาภาษีอากร
บริการที่ปรึกษาบัญชีเพื่อการบริหาร
บริการตรวจสอบบัญชีภายใน
บริการตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชีธุรกิจขนส่งและบริการ ครบวงจร
รับทำบัญชี ธุรกิจซื้อมา-ขายไป