ReadyPlanet.com
ข่าวสาร
หนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ
dot

dot
dot
dot


บริการรับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า แบบครบวงจร

 

 

 

รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

บริการรับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า แบบครบวงจร

บริการรับทำบัญชีธุรกิจประเภทซื้อขายสินค้าครบวงจร คือ บริการรับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE ที่มีระบบคุณภาพรองรับการทำงาน การให้บริการมี 2 รูปแบบ คือ
1. ธุรกิจซื้อขายสินค้าที่มีความประสงค์จะใช้โปรแกรมในระบบลูกหนี้ (การออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน) และระบบควบคุมสินค้าคงคลัง และบันทึกบัญชีทั้งระบบ (ตามฟังชันการใช้งานของโปรแกรม) และอาจให้สำนักงานดูแลและปิดบัญชีประจำปี
2. ธุรกิจธุรกิจซื้อขายสินค้าที่มีความประสงค์ให้สำนักงานบัญชีโดยกิจการจะต้องส่งเอกสาร รายรับ รายจ่าย เอกสารหนังสือรับรอง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีหรือ statement บัญชีเงินฝากธนาคาร และสัญญาต่างๆ (ถ้ามี) สำนักงานจะดำเนินบันทึกบัญชี จัดทำแบบยื่นภาษี และปิดบัญชีประจำปี

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการรับทำบัญชี ซื้อขายสินค้า แบบครบวงจร
– วางระบบเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงานบัญชี
– กิจการได้ OUT SOURCE ในการทำบัญชี ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำบัญชี
– ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชี ซึ่งหากจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ จะต้องจ้างในอัตราที่สูงมาก
– เปรียบเสมือนมีผู้จัดการบัญชี และที่ปรึกษาประจำกิจการ
– กิจการไม่ต้องปรับระบบงาน(กรณ๊ให้สำนักงานทำบัญชี) สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
– ได้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องกลัวถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์
– ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ
– ได้ที่ปรึกษาด้านการเงินประจำกิจการ
บริการของเรา

บริการวิเคราะห์งบการเงินและให้คำปรึกษา
วางระบบบัญชีพร้อมให้คำปรึกษา
รับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายคลิปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทรเคนดิจิทัล ครบวงจร
รับทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจขายสินค้าหรือบริการออนไลน์
บริการรับทำบัญชีสมาคมด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการ รับทำบัญชีโรงเรียนเอกชน ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ
บริการรับทำบัญชีมูลนิธิด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจบริการ แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกันด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจผลิตสินค้า แบบครบวงจร
รับจดทะเบียนพาณิชย์ (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา)
บริการที่ปรึกษาภาษีอากร
บริการที่ปรึกษาบัญชีเพื่อการบริหาร
บริการตรวจสอบบัญชีภายใน
บริการตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชีธุรกิจขนส่งและบริการ ครบวงจร
รับทำบัญชี ธุรกิจซื้อมา-ขายไป