ReadyPlanet.com
ข่าวสาร
หนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ
dot

dot
dot
dot


บริการรับทำบัญชีธุรกิจผลิตสินค้า แบบครบวงจร

 

 

 

รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

บริการรับทำบัญชีธุรกิจผลิตสินค้า แบบครบวงจร

บริการรับทำบัญชีธุรกิจประเภทผลิตสินค้า เพื่อขาย  ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ eBunchee ที่มีระบบคุณภาพรองรับการทำงาน การให้บริการมี 2 รูปแบบ คือ

1.     ประสงค์จะใช้โปรแกรม - ธุรกิจผลิตสินค้ามีความประสงค์จะใช้โปรแกรมในระบบลูกหนี้ (การออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน) และระบบควบคุมสินค้าคงคลัง และบันทึกบัญชีทั้งระบบ ( ตามฟังชั่นการใช้งานของโปรแกรม) และให้สำนักงานดูแลและปิดบัญชีประจำปี

 

2.  ประสงค์ให้สำนักงานทำบัญชี - ธุรกิจผลิตสินค้าที่มีความประสงค์ให้สำนักงานทำบัญชี โดยกิจการจะต้องส่งเอกสาร รายรับ รายจ่าย เอกสารหนังสือรับรอง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหรือ statement บัญชีเงินฝากธนาคาร และสัญญาต่างๆ (ถ้ามี) สำนักงานจะดำเนินบันทึกบัญชี จัดทำแบบยื่นภาษี และปิดบัญชีประจำปี

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการรับทำบัญชีธุรกิจผลิตสินค้า แบบครบวงจร

·      ไม่ต้องติดตั้งหรือซื้อโปรแกรมบัญชี

·      กิจการได้ OUT SOURCE ที่มีประสบการณ์ในการทำบัญชี

·      ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชีประจำ ซึ่งหากจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ จะต้องจ้างในอัตราที่สูงมาก

·       กิจการจะได้ผู้ดุแลการทำบัญชี เปรียบเสมือนมีผู้จัดการบัญชี และที่ปรึกษาประจำกิจการ

·       กิจการไม่ต้องปรับระบบงาน สามารถดำเนินการได้ตามปกติ

·      กิจการจะได้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องกลัวถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์

·      ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ

ขอบเขตขั้นตอนดำเนินการ

·      ลูกค้าลงนามตอบรับใช้บริการ

·      สำนักงานเข้าศึกษาระบบงาน วางระบบบัญชี set up โปรแกรมบัญชี

·      สำนักงานแจ้งรายละเอียด และขั้นตอนการทำงาน

·       บันทึกบัญชี จัดทำภาษี ประกันสังคม)

·      จัดทำกระดาษทำการ จัดทำเสียภาษีครึ่งปี นำงบการเงินส่งส่วนราชการ

 

อัตราค่าบริการ ขึ้นกับข้อตกลง ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จต่ำกว่าจ้างพนักงานประจำ

 

ทำบัญชีธุรกิจผลิตสินค้า แบบครบวงจรเหมาะสำหรับ

·      กิจการที่เปิดดำเนินการอยู่ และ มีระบบการจัดทำเอกสาร และเอกสารการผลิต อยู่แล้วหรือกิจการที่เปิดใหม่ แต่ต้องการทำบัญชีให้ถูกต้อง  

·      กิจการที่ต้องการใช้ข้อมูลการเงินที่ถูกต้อง ทันเวลา เพื่อใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ

·      กิจการที่ต้องการลดความผิดพลาด และประหยัดภาษี (เสียภาษีถูกต้องและประหยัดโดยไม่ถูกเบี้ยปรับเงินเพิ่มย้อนหลัง)

·      กิจการที่ต้องการมืออาชีพช่วยในการทำบัญชีและให้คำแนะนำในส่วนของงานการเงินและการบัญชี

 

·      กิจการที่ต้องการระบบบัญชีรองรับการขยายกิจการในอนาคต

 

 

ทุกขั้นตอนการทำงาน ควบคุมโดยทีมนักวิชาการ และทีมผู้สอบบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ที่

อ.ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

หรือ p.sukalinwanit@gmail.com

 

 
บริการของเรา

บริการวิเคราะห์งบการเงินและให้คำปรึกษา
วางระบบบัญชีพร้อมให้คำปรึกษา
รับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายคลิปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทรเคนดิจิทัล ครบวงจร
รับทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจขายสินค้าหรือบริการออนไลน์
บริการรับทำบัญชีสมาคมด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการ รับทำบัญชีโรงเรียนเอกชน ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ
บริการรับทำบัญชีมูลนิธิด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจบริการ แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกันด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า แบบครบวงจร
รับจดทะเบียนพาณิชย์ (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา)
บริการที่ปรึกษาภาษีอากร
บริการที่ปรึกษาบัญชีเพื่อการบริหาร
บริการตรวจสอบบัญชีภายใน
บริการตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชีธุรกิจขนส่งและบริการ ครบวงจร
รับทำบัญชี ธุรกิจซื้อมา-ขายไป