ReadyPlanet.com
ข่าวสาร
หนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ
dot

dot
dot
dot


บริการที่ปรึกษาภาษีอากร

 

 

 

รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

บริการที่ปรึกษาภาษีอากร

บริการที่ปรึกษาภาษีอากร เป้นบริการให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาด้านภาษีให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร                  บริการส่วนนี้ จะเน้น การให้คำปรึกษา ในด้านภาษีอากร และนำมาปรับแก้ ใช้กับกิจการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากใช้บริการที่ปรึกษาบัญชีเพื่อการบริหาร
– กิจการจะได้ผู้เชี่ยวชายทางด้านภาษีอากรคอยให้คำปรึกษา ปัญหาด้านภาษี
– ไม่ต้องกังวลว่าจะเสียภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วน
– ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกสรรพากรตรวจสอบย้อนหลัง

ขอบเขตขั้นตอนดำเนินการ
– ให้คำปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และหาทางออกที่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
– ให้คำแนะนำในการวางแผนภาษี เพื่อเป็นกรประหยัดค่าภาษี และเสียภาษีที่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
– ให้คำคำปรึกษาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
– ให้คำปรึกษาภาษีเงินได้นิติบุคคล
– ให้คำปรึกษาภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ
– ให้คำปรึกษาภาษีหัก ณ ที่จ่าย
– ให้คำปรึกษาด้านการจัดทำเอกสารให้สามารถใช้สิทธิในการหักค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร

อัตราค่าบริการ โดยประมาณ
– ค่าบริการให้คำปรึกษา  เริ่มต้นที่ 3,000 บาท

บริการที่ปรึกษาภาษีอากรเหมาะสำหรับ
– กิจการที่ต้องการวางแผนภาษี เพื่อประหยัดภาษี และเสียภาษีถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
– กิจการที่ต้องการขอคืนภาษี
– กิจการที่ต้องการลดความเสียหายทางด้านภาษีอากร (เสียภาษีให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร)
– กิจการที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการถูกสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษี
บริการของเรา

บริการวิเคราะห์งบการเงินและให้คำปรึกษา
วางระบบบัญชีพร้อมให้คำปรึกษา
รับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายคลิปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทรเคนดิจิทัล ครบวงจร
รับทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจขายสินค้าหรือบริการออนไลน์
บริการรับทำบัญชีสมาคมด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการ รับทำบัญชีโรงเรียนเอกชน ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ
บริการรับทำบัญชีมูลนิธิด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจบริการ แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกันด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจผลิตสินค้า แบบครบวงจร
รับจดทะเบียนพาณิชย์ (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา)
บริการที่ปรึกษาบัญชีเพื่อการบริหาร
บริการตรวจสอบบัญชีภายใน
บริการตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชีธุรกิจขนส่งและบริการ ครบวงจร
รับทำบัญชี ธุรกิจซื้อมา-ขายไป