ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
ภาษีอากรสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ระดับ SMEs ของไทย article

 ภาษีอากรสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ระดับ SMEs ของไทย

บทนำ

ในการรับทำบัญชี ของบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัดนั้น ในเรื่องของภาษีอากร เราจะแบ่งภาษีตามประเภทธุรกิจ เช่น การผลิต,การซื้อขายสินค้า,การบริการ เป็นต้น แล้ว ในแต่ละประเภทธุรกิจจะมีการดำเนินการในรูปการในรูปของบุคคลธรรมดา และการดำเนินงานในรูปของนิติบุคคล

ในที่นี้จะกล่าวถึงภาษีอากรสำหรับธุรกิจ ซื้อขายสินค้า ระดับ SME ของไทย ซึ่งในส่วนของภาษีนั้นจะประกอบด้วย ภาษีเงินได้,ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต ซึ่งในที่นี้เราจะมุ่งเน้นที่ภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนภาษีสรรพสามิต นั้นก็เป็นการเสียภาษีตามอัตราที่กำหนดไว้เท่านั้น ในเรื่องปลีกย่อยไม่ยุ่งยาก  ดังนั้นในเรื่องของภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้านั้น มีรายละเอียดสรุปพอให้เข้าใจ ดังนี้

1.1 กรณีดำเนินการในรูปบุคคลธรรมดา

 ภาษีเงินได้

การจัดตั้งในรูปบุคคลธรรมดา เหมาะกับร้านค้าปลีกย่อยที่มีกำไรสุทธิไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี จะเสียภาษีเงินได้ไม่เกิน 20% ของกำไรสุทธิ

การหักค่าใช้จ่าย

กรณีการหักค่าใช้จ่ายเหมาตามอัตราที่กำหนด

กรณีหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงและเห็นสมควร

อัตราภาษีเงินได้ อยู่ที่ 10% - 37%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม อยู่ที่ 7%

หลักเกณฑ์ของภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ  หากมียอดขายไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ก็ไม่ต้องจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีสรรพสามิต

หลักเกณฑ์ของภาษีสรรพสามิ คือ ภาษี ประเภทที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภท โดยสินค้าหรือบริการนั้นๆ มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือย หรือสินค้าที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐ

อัตราภาษีสรรพสามิต  การเรียกเก็บขึ้นอยู่กับทางหน่วยงานปกครองจะกำหนด

1.2 กรณีดำเนินการในรูปนิติบุคคล  

การจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเหมาะกับธุรกิจที่ได้ดำเนินการร้านค้าปลีกที่เติบโตจากการค้าขายในรูปบุคคธรรมดาในข้อ 1.1 และต่อมาต้องการจะขยายกิจการเพื่อรองรับกิจการในอนาคต และเพื่อให้เกิดความมั่นคงน่าเชื่อถือในทางธุรกิจ จึงขยายการดำเนินการเป็นในรูปของนิติบุคคล จะเสียภาษีไม่เกิน 30% ของกำไรสุทธิ

การหักค่าใช้จ่าย

กรณีหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงและเห็นสมควร

อัตราภาษีเงินได้ อยู่ที่ 30% (ลดเหลือ 23% ในปี 2555 และ 20% ในปี 2556)

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม อยู่ที่ 7%

หลักเกณฑ์ของภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ  หากมียอดขายไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ก็ไม่ต้องจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

นอกจากนี้ยังมีหลักเกณฑ์ที่พึงพิจารณาดังนี้

กรณีฝากขายสินค้า ผู้ขายสินค้า ต้องออกใบกำกับภาษีทุกทอดตลอดสาย ตั้งแต่ผู้ผลิต ส่งมอบสินค้าแก่ตัวแทน(ผู้รับฝากขาย) และช่วงที่ตัวแทน(ห้างสรรพสินค้า) ขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค

กรณีการส่งเสริมการขาย เช่น การจัด ลด แลก แจก แถม ในช่วงเทศกาลวันสำคัญ ซึ่งจะต้องมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อมิให้เกิดปัญหากับสรรพากร  ทั้งในเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยเฉพาะในเรื่องของภาษีมูลค้าเพิ่ม ซึ่งต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนอย่างเคร่งครัด เช่น การแถมพร้อมขาย(ตามประกาศ ภาษีมูลค่าเพิ่ม #40 ), สินค้าตัวอย่างเพื่อส่งเสริมการขาย (ตามประกาศภาษีมูลค่าเพิ่ม # 55 ),การให้ส่วนลดทางการค้า      ( ตามมาตรา 79(1) ภาษีสรรพสามิต อัตราการเรียกเก็บขึ้นอยู่กับทางหน่วยงานปกครองจะกำหนด หลักเกณฑ์ของภาษีสรรพสามิ คือ ภาษี ประเภทที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภท โดยสินค้าหรือบริการนั้นๆ มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือย หรือสินค้าที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐ

สรุป

ดังนั้นในการรับทำบัญชี จะต้องพิจารณาภาษีอากรสำหรับธุรกิจ โดยจะแบ่งภาอากรตามประเภทธุรกิจ ดังเช่นธุรกิจซื้อขายสินค้า การดำเนินงานเริ่มแรก ธุรกิจจะดำเนินงานในรูปของบุคคลธรรมดา เพื่อเสียภาษีในส่วนของบุคคลธรรมดา( อัตรา 10% - 37%) ต่อมาเมื่อกิจการเจริญก้าวหน้าก็จะขยายกิจการโดยยกเลิกการดำเนินงานในรูปของบุคคลธรรมดา และมาดำเนินงานในรูปของ นิติบุคล (อัตรา 30%  ลดเหลือ 23% ในปี 2555 และ 20 % ในปี 2556 ) สำหรับภาษีที่เกี่ยวข้องนั้นมี 3 ประเภท คือ ภาษีเงินได้,ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว

แหล่งที่มาของข้อมูล

กลยุทธ์การวางแผนภาษี ชั้นสูง  ของ อาจารย์ พงศ์พศุตม์


บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

(เดิมบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด)

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี อบรมและฝึกงานบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 คุณฐิติรัชต์  รังสรรค์รุ่งกิจ  โทร 096-656-9162

Tel : 02-9640061, 02-9640062

Website : www.atsaccounting.co.th

E-mail : p.sukalinwanit@gmail.com
บทความวิชาการบัญชี

ผลกระทบของการไม่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี สำหรับผู้รับจ้างทำงานให้และการจ่ายเงินค่าบริการ
ทำบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
การทำบัญชียุค กรมสรรพากรขับเคลื่อนกลยุทธ์ D2RIVE Digital Transformation Data Analytics Revenue Collection Value และ Efficiency
การทำบัญชีเมื่อกรมสรรพากร เชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคม
บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล
การทำบัญชีธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบดิจิทัล
การวางแผนการเงินและบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs สู้วิกฤติ COVID-19
เทคนิค การวางแผนภาษี และการทำบัญชี สำหรับธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล
เทคนิคการทำบัญชีให้ถูกกต้อง สู่เศรษฐกิจดิจิตอล
การทำบัญชี ยุค Work from Home
บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล
การจัดจัดทำบัญชีสมาคม/มูลนิธิ
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง
การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด
การจ่ายโบนัสหรือค่าตอบแทน
การจ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงาน
Big Data และ Data Analytic ของกรมสรรพากร
ทำไม ธุรกิจ SMEs ถึงต้องทำบัญชีเล่มเดียว ให้ถูกต้อง
การทำบัญชีและการวางแผนภาษีขายของออนไลน์ ในรูปบุคคลธรรมดาให้ถูกต้อง
การหักค่าเสื่อมราคาค่าเช่าซื้อ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ กับ สำนักงานบัญชี สู่ยุค Thailand 4.0
การคิดค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์
SMEs จะเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีอย่างไรให้คุ้มค่า
การออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้
การส่งมอบสินค้า และการตัดสต็อกสินค้า
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ Financial Lease
การคำนวณรายได้และรายจ่าย สำหรับกิจการให้เช่าทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
การตั้งค่านายหน้าค้างจ่าย ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ธุรกิจ SMEs ควรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีอย่างไร
การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ SchoolAcc
ทำไมถึงต้องใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์
เกณฑ์สิทธ์ กับ ภาษีอากร
การทำบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs
บริษัทฯ มีสิทธินำใบกำกับภาษีอย่างย่อ(ภาษีซื้อ) นำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีได้หรือไม่
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจบริการให้ถูกต้อง
จะจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท หรือจ้าง outsource บัญชี ดี
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง
การทำบัญชีเล่มเดียวให้ถูกต้องสำหรับ ธุรกิจซื้อมาขายไปในประเทศ
การทำบัญชี SMEs กับเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับเจ้าของกิจการ
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตให้ถูกต้อง
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ถูกต้อง
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด article
บริหารจัดการ SMEs ด้วยระบบบัญชี article
การทำบัญชีให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับสมาคม/มูลนิธิ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับโรงเรียนเอกชน ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุดทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article