ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
การจัดจัดทำบัญชีสมาคม/มูลนิธิ

 

บทความ

เรื่อง การจัดจัดทำบัญชีสมาคม/มูลนิธิ

บทที่ 1

การจัดทำงบประมาณ สำหรับสมาคม/มูลนิธิ

โดย อ.ปัญญา ศุกลินวนิช

ผู้จัดการศูนย์ฝึกวิชาชีพบัญชี  บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

และที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายการเงิน และบริหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

                        ในทุกปี ไม่ว่าสมาคมหรือมูลนิธิ จะมีการประชุมประจำปี วาระหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การขออนุมัติงบประมาณประจำปี  อันประกอบด้วย

-                   การจัดทำและของบประมาณ

-                   การตรวจและติดตามผล และรายงานผลการใช้งบประมาณ

-                   การบริหารการเงิน

-                   การตรวจและติดตามผล และรายงานผลการใช้งบประมาณ

จะเห็นว่างานบัญชีการเงิน ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ ซึ่ง เป็นพื้นฐานของการได้ข้อมูลเพื่อการบริหารงบประมาณ ดังนั้น เหรัญญิกจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ โดยจะต้องจัดวางระบบบัญชีการเงิน และหาเครื่องมือ คือโปรแกรมบัญชีเข้ามาช่วยงาน เพื่อให้เป็นเครื่องมือของการบริหารงบประมาณที่ง่าย และสะดวก

เทคนิคการจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับสมาคม/มูลนิธิ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ขอแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.            งานงบประมาณ ประกอบด้วย

-                   การจัดทำงบประมาณ ประกอบด้วย  งบประมาณ รายได้ และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสมาคม/มูลนิธิ อันประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในส่วนของการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการ และค่าใช้จ่ายการลงทุนหรือซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น สร้างอาคาร และซื้อครุภัณฑ์ เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวม และจัดทำ

-                   เมื่อได้งบประมาณแล้ว ก็ต้องมาจัดทำแผนการเงินให้สอดคล้องกับงบประมาณ

2.            ในส่วนบัญชี และการเงิน

-                   จัดระบบบัญชี ในส่วนของ การรับเงิน การจ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับงานงบประมาณ และเพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อการบริหาร และนำเสนองบการเงินต่อส่วนราชการ

-                   จะต้องหาเครื่องมือเข้ามาช่วยในการจัดทำบัญชี

...............................................................................

               

 

บทที่ 2

การจัดทำงบประมาณ

การจัดทำงบประมาณประกอบด้วย

1.            งบประมาณรายได้

2.            งบประมาณค่าใช้จ่าย

3.            งบประมาณโครงการ

4.            งบประมาณการลงทุน

5.            งบประมาณการเงิน

งบประมาณรายได้

            เป็นการประมาณการจากรายได้ต่างๆที่คาดว่าจะได้รับในปีหน้า  เช่น  เงินค่าสมัครสมาชิกสมาคม/มูลนิธิ,เงินรับบริจาค ,รายได้จากการสร้างวัตถุมงคล และให้เช่าบูชา ,และรายได้อื่นๆ เป็นต้น

 งบประมาณค่าใช้จ่าย

            เป็นการประมาณการรายจ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในปีหน้านั้น เช่น การจ่ายหมวดต่าง ๆเช่น หมวดเงินเดือน,หมวดสาธารณูปโภค,หมวดดำเนินการและหมวดโครงการ เป็นต้น

งบประมาณโครงการ

            เป็นการจัดทำงบประมาณในรูปโครงการต่างๆ เช่น โครงการจัดกิจกรรมโครงการโบว์ลิ่งการกุศล, โครงการวอล์คแรลลี่การกุศล,รวมทั้งโครงการบริจาคต่างๆเป็นต้น จะเห็นว่าบางโครงการอาจมีรายได้  การที่ทำในรูปโครงการมีข้อดีที่ทำให้เราทราบรายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการรวมทั้งหากมีการประเมินผลก็จะทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ในปีต่อไป ว่าจะดำเนินการต่อไปหรือไม่

งบประมาณลงทุน

            เป็นงบประมาณที่ทางสมาคม/มูลนิธิ วางแผนที่จะลงทุนในปีหน้า เช่นการสร้างอาคาร และการซื้อครุภัณฑ์ 

งบประมาณการเงิน

            เมื่อทางสมาคม/มูลนิธิได้ทำการจัดทำงบประมาณรายได้ และงบประมาณรายจ่ายแล้ว จะต้องนำมาวางแผนเป็นงบประมาณการเงิน ถึงจุดนี้เป็นจุดสำคัญ จะทำให้เราทราบว่าปีหน้าตามที่ได้วางแผนและทำงบประมาณไว้นั้นเป็นไปได้หรือไม่ ในส่วนนี้คณะกรรมการจะต้องมาทบทวนความเป็นไปได้ ทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมด เทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ และจะต้องมีการพิจารณาปรับแผน และปรับงบประมาณ เมื่อพิจารณาตัดสินใจแล้วค่อยส่งข้อมูลให้เหรัญญิกหรือผู้รับผิดชอบด้านบัญชี และการเงิน ทำการ set up ระบบงบประมาณลงในโปรแกรมบัญชี เพื่อจะได้ควบคุมรายได้ และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ

..................................................................

บทที่ 3

การ set up ระบบบัญชี การเงิน ภาคปฏิบัติ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

การคัดเลือกโปรแกรมบัญชี

            การคัดเลือกโปรแกรมบัญชีเป็นเรื่องสำคัญ บางแห่งซื้อโปรแกรมในราคาที่แพงมาแล้ว เช่น จ่ายค่าซื้อโปรแกรม จ่ายค่า set up โปรแกรม การใช้งานก็ยุ่งยาก ซึ่งเรื่องพวกนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง และผูกพัน ต้องพิจารณาให้ดีว่าเมื่อจ่ายเงินไปแล้วได้ประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่ บางแห่งซื้อโปรแกรมมาแล้วใช้ไม่เต็มระบบ,บางแห่งบริการหลังการขายไม่ดี เมื่อทางสมาคม/มูลนิธิมีการเปลี่ยนแปลงการset up ก็ต้องจ้างพัฒนาโปรแกรมทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น

            ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างภาคปฏิบัติ ของการ set up ระบบบัญชีสมาคม/มูลนิธิ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่เลือกใช้โปรแกรมนี้เพราะ เป็นโปแกรมบัญชีที่พร้อมใช้งาน คือ ได้ set up สำหรับการใช้งานของสมาคม/มูลนิธิไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมการใช้งานก็สามารถทำงานได้ทันที เช่น กำหนดชื่อ และที่อยู่ของสมาคม/มูลนิธิ ,เปลี่ยนชื่อบัญชีให้สอดคล้องกับสมาคม/มูลนิธิ ,บันทึกโครงการ และงบประมาณ เพียงเท่านี้ก็สามารถทำงานได้ทันที เมื่อทำรายการเสร็จผู้บริหารสามารถดูข้อมูล และติดตามงานได้ทางอินเตอร์เน็ท เพื่อให้เข้าใจถึงประโยชน์ของบัญชีออนไลน์ จึงขอสรุปว่าทำไมถึงต้องใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์กับงานบัญชีโรงเรียนดังนี้

1.            ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมบัญชีให้ยุ่งยากอยู่ที่ไหนที่มี  Internet ก็ทำงานได้ องค์การโปร่งใส กรรมการดูข้อมูลได้ทางออนไลน์

2.            ใช้งานง่ายเพราะโปรแกรมทำงานผ่าน Browser เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox หรือ Safari

3.            สามารถทำงานผ่านอุปกรณ์ Mobile device ที่สนับสนุน Browser นี้ทำให้สะดวกในการดูข้อมูลหรือรายงานได้ทุกที่ที่ต้องการ

4.            ใช้งานง่าย มีการ Set up การใช้งานไว้ให้แล้ว สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

5.            ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลถูกทำลายด้วยไวรัส

6.            ลดขั้นตอนการทำงาน ประหยัดการจ้างบุคลากรในการดูแลระบบ และเครื่อง server ที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในแต่ละปี

7.            ลดความกังวลในการหาผู้ดูแลระบบภายในสำนักงาน และลดความกังวลในการที่เกรงว่าระบบ server พังแล้วต้องลงโปรแกรมใหม่ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าจะนำกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม

8.            เมื่อมีการทำรายการค้าเสร็จ สามารถดูข้อมูล, รายงาน และงบการเงินได้ทันที

9.            สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร เพราะโปรแกรมสามารถเรียกดูรายการจากงบการเงินถึงรายการบันทึกบัญชี ( Pull Down Menu )

10.    มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะหน้าที่ของคนคนนั้น

11.    ราคาถูกคุ้มค่าแก่การลงทุน

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

(เดิมบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด)

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี อบรมและฝึกงานบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 คุณฐิติรัชต์  รังสรรค์รุ่งกิจ  โทร 096-656-9162

Tel : 02-9640061, 02-9640062

Website : www.atsaccounting.co.th 

E-mail : p.sukalinwanit@gmail.com
บทความวิชาการบัญชี

ผลกระทบของการไม่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี สำหรับผู้รับจ้างทำงานให้และการจ่ายเงินค่าบริการ
ทำบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
การทำบัญชียุค กรมสรรพากรขับเคลื่อนกลยุทธ์ D2RIVE Digital Transformation Data Analytics Revenue Collection Value และ Efficiency
การทำบัญชีเมื่อกรมสรรพากร เชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคม
บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล
การทำบัญชีธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบดิจิทัล
การวางแผนการเงินและบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs สู้วิกฤติ COVID-19
เทคนิค การวางแผนภาษี และการทำบัญชี สำหรับธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล
เทคนิคการทำบัญชีให้ถูกกต้อง สู่เศรษฐกิจดิจิตอล
การทำบัญชี ยุค Work from Home
บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง
การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด
การจ่ายโบนัสหรือค่าตอบแทน
การจ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงาน
Big Data และ Data Analytic ของกรมสรรพากร
ทำไม ธุรกิจ SMEs ถึงต้องทำบัญชีเล่มเดียว ให้ถูกต้อง
การทำบัญชีและการวางแผนภาษีขายของออนไลน์ ในรูปบุคคลธรรมดาให้ถูกต้อง
การหักค่าเสื่อมราคาค่าเช่าซื้อ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ กับ สำนักงานบัญชี สู่ยุค Thailand 4.0
การคิดค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์
SMEs จะเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีอย่างไรให้คุ้มค่า
การออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้
การส่งมอบสินค้า และการตัดสต็อกสินค้า
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ Financial Lease
การคำนวณรายได้และรายจ่าย สำหรับกิจการให้เช่าทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
การตั้งค่านายหน้าค้างจ่าย ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ธุรกิจ SMEs ควรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีอย่างไร
การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ SchoolAcc
ทำไมถึงต้องใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์
เกณฑ์สิทธ์ กับ ภาษีอากร
การทำบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs
บริษัทฯ มีสิทธินำใบกำกับภาษีอย่างย่อ(ภาษีซื้อ) นำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีได้หรือไม่
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจบริการให้ถูกต้อง
จะจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท หรือจ้าง outsource บัญชี ดี
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง
การทำบัญชีเล่มเดียวให้ถูกต้องสำหรับ ธุรกิจซื้อมาขายไปในประเทศ
การทำบัญชี SMEs กับเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับเจ้าของกิจการ
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตให้ถูกต้อง
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ถูกต้อง
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด article
บริหารจัดการ SMEs ด้วยระบบบัญชี article
การทำบัญชีให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article
ภาษีอากรสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ระดับ SMEs ของไทย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับสมาคม/มูลนิธิ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับโรงเรียนเอกชน ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุดทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article