ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ กับ สำนักงานบัญชี สู่ยุค Thailand 4.0

 

                จากยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลที่เน้นการพัฒนาสู่        ”ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” และเตรียมขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุคThailand 4.0 ซึ่งจะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่  Digital Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยเฉพาะการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้เป็น Smarts enterprises

                การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจดังกล่าวทำให้บทบาทของสำนักงานบัญชีเปลี่ยนไปจากสำนักงานบัญชีแบบเดิมไปสู่สำนักงานบัญชี ดิจิทัล หรือเรียก Digital Accounting  Firm  ซึ่งเครื่องมือที่จะใช้ในการให้บริการทำบัญชีจึงต้องปรับเปลี่ยนเป็นโปแกรมบัญชีออนไลน์ แทนโปรแกรมบัญชีแบบดังเดิม

              ดังนั้น สำนักงานบัญชี ที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์  ควรจะต้องพิจารณา

1.    Feature การทำงาน ของโปรแกรม

1.1.     สามารถออกรายงานภาษีซื้อ  และรายงานภาษีขาย

1.2.    สามารถออกรายงาน ภ.ง.ด.3 และ 53 ได้

1.3.    สามารถออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

1.4.    สามารถ รองรับ การ  e-tax invoice ในอนาคตได้

1.5.    สามารถรองรับการจัดทำ e- filing กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรได้

2.    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโปรแกรมจะต้องไม่สูงมาก และคุ้มค่า แก่การลงทุน

3.    ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำบัญชีจากเดิมรับเอกสารจากลูกค้ามาทำบัญชีที่สำนักงาน ปรับเป็น ให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจโดยใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ทั้งกิจกรรมซื้อ และขาย  โดยโปรแกรมจะทำหน้าบันทึกบัญชีไปพร้อมกับการดำเนินงานของกิจการ สำนักงานบัญชี เป็น back office คอยปรับปรุงแก้ไข และปิดบัญชี  ณ ที่สำนักงาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องไปรับเอกสารจากลูกค้ามาบันทึกบัญชีเหมือนแต่ก่อนอีต่อไป ในส่วนนี้ค่าใช้จ่ายในการให้บริการทำบัญชีจะลดลง  และ  ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมลุกค้าเป็นผู้รับภาระ พร้อมกับลูกค้าจะได้ข้อมูลบริหารทันปัจจุบันมาทดแทน

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

(เดิมบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด)

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี อบรมและฝึกงานบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 คุณฐิติรัชต์  รังสรรค์รุ่งกิจ  โทร 096-656-9162

Tel : 02-9640061, 02-9640062

Website : www.atsaccounting.co.th

E-mail : p.sukalinwanit@gmail.com

 
บทความวิชาการบัญชี

ผลกระทบของการไม่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี สำหรับผู้รับจ้างทำงานให้และการจ่ายเงินค่าบริการ
ทำบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
การทำบัญชียุค กรมสรรพากรขับเคลื่อนกลยุทธ์ D2RIVE Digital Transformation Data Analytics Revenue Collection Value และ Efficiency
การทำบัญชีเมื่อกรมสรรพากร เชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคม
บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล
การทำบัญชีธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบดิจิทัล
การวางแผนการเงินและบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs สู้วิกฤติ COVID-19
เทคนิค การวางแผนภาษี และการทำบัญชี สำหรับธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล
เทคนิคการทำบัญชีให้ถูกกต้อง สู่เศรษฐกิจดิจิตอล
การทำบัญชี ยุค Work from Home
บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล
การจัดจัดทำบัญชีสมาคม/มูลนิธิ
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง
การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด
การจ่ายโบนัสหรือค่าตอบแทน
การจ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงาน
Big Data และ Data Analytic ของกรมสรรพากร
ทำไม ธุรกิจ SMEs ถึงต้องทำบัญชีเล่มเดียว ให้ถูกต้อง
การทำบัญชีและการวางแผนภาษีขายของออนไลน์ ในรูปบุคคลธรรมดาให้ถูกต้อง
การหักค่าเสื่อมราคาค่าเช่าซื้อ
การคิดค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์
SMEs จะเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีอย่างไรให้คุ้มค่า
การออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้
การส่งมอบสินค้า และการตัดสต็อกสินค้า
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ Financial Lease
การคำนวณรายได้และรายจ่าย สำหรับกิจการให้เช่าทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
การตั้งค่านายหน้าค้างจ่าย ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ธุรกิจ SMEs ควรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีอย่างไร
การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ SchoolAcc
ทำไมถึงต้องใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์
เกณฑ์สิทธ์ กับ ภาษีอากร
การทำบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs
บริษัทฯ มีสิทธินำใบกำกับภาษีอย่างย่อ(ภาษีซื้อ) นำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีได้หรือไม่
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจบริการให้ถูกต้อง
จะจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท หรือจ้าง outsource บัญชี ดี
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง
การทำบัญชีเล่มเดียวให้ถูกต้องสำหรับ ธุรกิจซื้อมาขายไปในประเทศ
การทำบัญชี SMEs กับเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับเจ้าของกิจการ
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตให้ถูกต้อง
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ถูกต้อง
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด article
บริหารจัดการ SMEs ด้วยระบบบัญชี article
การทำบัญชีให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article
ภาษีอากรสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ระดับ SMEs ของไทย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับสมาคม/มูลนิธิ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับโรงเรียนเอกชน ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุดทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article