ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
การทำบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs

 

การทำบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs

เมื่อท่านเริ่มต้นทำธุรกิจ งานส่วนหนึ่งที่สำคัญ และขาดเสียไม่ได้คือ งานทำบัญชี ซึ่งงานดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจ SME การทำบัญชีให้เป็นระบบบัญชีที่ดี ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ   จะทำให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลาในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำบัญชีที่ไม่มากและคุ้มค่าต่อการลงทุน เครื่องมือในการทำบัญชีได้แก่โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ด้วยเหตุผลที่ใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เพราะสามารถดูข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ได้ทางออนไลน์ได้ ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะถูกทำลายด้วยไวรัส และลดความกังวลในการหาผู้ดูแลระบบภายในสำนักงาน เช่น กรณี server พังแล้วต้องลงโปรแกรมใหม่ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าจะนำกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาเลือกปัจจัยอื่นประกอบดังนี้

1.     เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ใช้งานง่าย และเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง แต่ได้ผลงานที่คุ้มค่า

2.     เลือกโปรแกรมที่มีการ SET  UP ระบบบัญชีตามประเภทธุรกิจรองรับไว้ให้แล้ว เช่น ธุรกิจซื้อมา

ขายไป หรือธุรกิจบริการ ฯลฯ ซึ่งจะง่ายต่อผู้ใช้งาน เพียงปรับระบบการทำงานให้สอดคล้อง

กับการใช้งานของโปรแกรม คือให้ยึดระบบตามโปรแกรมเป็นหลักเช่นระบบลูกหนี้ / เจ้าหนี้

การค้า (   ข้อมูลพื้นฐานลูกหนี้/เจ้าหนี้ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ฯลฯ) สินค้า

คงเหลือ ( ได้แก่ รายการ หน่วยนับ จำนวน ราคาซื้อ ราคาขาย ฯลฯ)

 บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

(เดิมบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด)

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี อบรมและฝึกงานบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 คุณฐิติรัชต์  รังสรรค์รุ่งกิจ  โทร 096-656-9162

Tel : 02-9640061, 02-9640062

Website : www.atsaccounting.co.th

E-mail : p.sukalinwanit@gmail.com
บทความวิชาการบัญชี

ผลกระทบของการไม่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี สำหรับผู้รับจ้างทำงานให้และการจ่ายเงินค่าบริการ
ทำบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
การทำบัญชียุค กรมสรรพากรขับเคลื่อนกลยุทธ์ D2RIVE Digital Transformation Data Analytics Revenue Collection Value และ Efficiency
การทำบัญชีเมื่อกรมสรรพากร เชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคม
บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล
การทำบัญชีธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบดิจิทัล
การวางแผนการเงินและบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs สู้วิกฤติ COVID-19
เทคนิค การวางแผนภาษี และการทำบัญชี สำหรับธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล
เทคนิคการทำบัญชีให้ถูกกต้อง สู่เศรษฐกิจดิจิตอล
การทำบัญชี ยุค Work from Home
บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล
การจัดจัดทำบัญชีสมาคม/มูลนิธิ
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง
การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด
การจ่ายโบนัสหรือค่าตอบแทน
การจ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงาน
Big Data และ Data Analytic ของกรมสรรพากร
ทำไม ธุรกิจ SMEs ถึงต้องทำบัญชีเล่มเดียว ให้ถูกต้อง
การทำบัญชีและการวางแผนภาษีขายของออนไลน์ ในรูปบุคคลธรรมดาให้ถูกต้อง
การหักค่าเสื่อมราคาค่าเช่าซื้อ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ กับ สำนักงานบัญชี สู่ยุค Thailand 4.0
การคิดค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์
SMEs จะเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีอย่างไรให้คุ้มค่า
การออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้
การส่งมอบสินค้า และการตัดสต็อกสินค้า
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ Financial Lease
การคำนวณรายได้และรายจ่าย สำหรับกิจการให้เช่าทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
การตั้งค่านายหน้าค้างจ่าย ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ธุรกิจ SMEs ควรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีอย่างไร
การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ SchoolAcc
ทำไมถึงต้องใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์
เกณฑ์สิทธ์ กับ ภาษีอากร
บริษัทฯ มีสิทธินำใบกำกับภาษีอย่างย่อ(ภาษีซื้อ) นำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีได้หรือไม่
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจบริการให้ถูกต้อง
จะจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท หรือจ้าง outsource บัญชี ดี
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง
การทำบัญชีเล่มเดียวให้ถูกต้องสำหรับ ธุรกิจซื้อมาขายไปในประเทศ
การทำบัญชี SMEs กับเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับเจ้าของกิจการ
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตให้ถูกต้อง
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ถูกต้อง
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด article
บริหารจัดการ SMEs ด้วยระบบบัญชี article
การทำบัญชีให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article
ภาษีอากรสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ระดับ SMEs ของไทย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับสมาคม/มูลนิธิ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับโรงเรียนเอกชน ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุดทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article