ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dotโปรแกรมบัญชีออนไลน์ กับ สำนักงานบัญชี สู่ยุค Thailand 4.0

 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่  Digital Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยเฉพาะการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้เป็น Smarts enterprises...

การคิดค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์

ลิฟท์ และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและค่าออกแบบเคาน์เตอร์ ไม่ว่า...      

SMEs จะเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีอย่างไรให้คุ้มค่า

 การเริ่มต้นทำธุรกิจ ของธุรกิจ SMEs นั้น ในส่วนของการทำบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร...

การออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัทได้จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ในวันที่  31 มกราคม  2562 แต่สินค้า

การตีราคาสินค้าคงเหลือตามมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้

 การตีราคาสินค้าคงเหลือตามมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้นั้น  บริษัทจะต้องมีหลักฐาน...

การส่งมอบสินค้า และการตัดสต็อกสินค้า

กิจการขายสินค้า ได้มีการส่งมอบสินค้าและออกใบกำกับภาษี ควรดำเนินการดังนี้...

สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ Financial Lease

                 กิจการเช่าซื้อรถยนต์แบบ Financial Lease มา 1 คัน ราคา 1.8 ล้านบาท  มีกำหนดสัญญาเช่า 5 ปี ในด้านบัญชีและภาษีดำเนินการดังนี้

การคำนวณรายได้และรายจ่าย สำหรับกิจการให้เช่าทรัพย์สิน

           ในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของกิจการ  ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์  โดยต้องนำรายได้...

ดอกเบี้ยเช่าซื้อ

     ด้านบัญชี  ดอกเบี้ยเช่าซื้อถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ โดยจะทยอยตัดออกจากบัญชี  โดยวิธีเส้นตรงตามค่างวดเช่าซื้อที่ถึงกำหนดในแต่ละงวด...

การตั้งค่านายหน้าค้างจ่าย ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทตั้งค่านายหน้าค้างจ่าย และไม่มีการจ่ายชำระ...

ธุรกิจ SMEs ควรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีอย่างไร

           การบริหารการเงินสำหรับ SMEs ทำให้ธุรกิจอยู่ได้ในระยะสั้น และสามารถเติบโตได้ในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนให้กิจการอยู่รอดและมีกำไร...

การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ SchoolAcc

 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 31 (8) กําหนดให้คณะกรรมการบริหารของโรงเรียน ในระบบมีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปี งบการเงินประจําปี  และ มาตรา 46 กําหนดให้โรงเรียนเอกชนในระบบต้องจัดวางระบบและจัดทำบัญชีของ โรงเรียน

                บริษัท อีซี่ออนไลน์ จำกัด ได้ตระหนักของการทำบัญชี ...

ทำไมถึงต้องใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์

  ปัจจุบันจะเห็นว่ามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ออกมาให้บริการมีจำนวนมากหลายราย  ดังนั้นเรามาลองพิจารณาดูความแตกต่าง ...

เกณฑ์สิทธ์ กับ ภาษีอากร

               เกณฑ์สิทธิ์ คือ เกณฑ์การรับรู้รายได้และรายจ่าย  เกิดขึ้นหรือเป็นของรอบระยะเวลาบัญชีใด  ก็ให้ถือเป็นรายได้และรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับเงินสดหรือจ่ายเงินสดออกไปแล้วหรือไม่

การทำบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs

 เมื่อท่านเริ่มต้นทำธุรกิจ งานส่วนหนึ่งที่สำคัญ และขาดเสียไม่ได้คือ งานทำบัญชี ซึ่งงานดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจ SME การทำบัญชีให้เป็นระบบ...

บริษัทฯ มีสิทธินำใบกำกับภาษีอย่างย่อ(ภาษีซื้อ) นำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีได้หรือไม่

  บริษัทฯ ไม่มีสิทธินำใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ภาษีซื้อ) ที่ได้รับไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษี  ตามข้อ 2(2) ของประกาศ...

การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจบริการให้ถูกต้อง

 การทำบัญชีเล่มเดียวให้ถูกต้องสำหรับ ธุรกิจบริการ เมื่อกรมสรรพากรได้ออกมาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงิน...

จะจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท หรือจ้าง outsource บัญชี ดี

 การทำบัญชีถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากต่อกิจการ การจัดทำบัญชีสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ จ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท หรือจ้าง สำนักงานรับทำบัญชี หรือเรียกอีกอย่างว่า Outsource...

การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง

  การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง หมายถึง การทำบัญชีให้ถูกต้องตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน , ตาม พรบ.การบัญชี และตามประมวลรัษฎากร...

การทำบัญชีเล่มเดียวให้ถูกต้องสำหรับ ธุรกิจซื้อมาขายไปในประเทศ

การทำบัญชีเล่มเดียวให้ถูกต้องสำหรับ ธุรกิจซื้อมาขายไปในประเทศ  เมื่อกรมสรรพากรได้ออกมาตรการบัญชีเล่มเดียว การยกเว้น...

หน้า 2/3
[ก่อนหน้า]   1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]