ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dotผลกระทบของการไม่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี สำหรับผู้รับจ้างทำงานให้และการจ่ายเงินค่าบริการ

 ตามที่กรมสรรพากร​ได้มีการส่งหนังสือถึงผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์​ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี​ปี​ 2561​ และ​ 2562​ แต่ยังไม่มีการยื่นแบบฯ​  เพื่อให้ เป็น​ไปตามนโยบายของกรมสรรพากรแล้วนั้น...

ทำบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

  ใน 1 รอบปีบัญชีปฏิทิน ธุรกิจจะต้องมีการจัดทำบัญชีเพื่อนำส่งงบการเงินต่อส่วนราชการ (ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร)...

 

การทำบัญชียุค กรมสรรพากรขับเคลื่อนกลยุทธ์ D2RIVE Digital Transformation Data Analytics Revenue Collection Value และ Efficiency

 ตามที่กรมสรรพากร  ได้ประกาศขับเคลื่อน กลยุทธ์ ยุทธ์  D2RIVE :Digital Transformation  Data  Analytics Revenue Collection Value และ  Efficiency  เป็นการกำหนดให้การจัดเก็บภาษีโปร่งใส และเป็นธรรม...

การทำบัญชีเมื่อกรมสรรพากร เชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคม

  เมื่อกรมสรรพากร เชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคม ในส่วนของผู้ทำบัญชี เมื่อบันทึกบัญชีตามเอกสารเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว เพื่อป้องกันความผิดพลาด...

บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล

 บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด ได้ทำการศึกษาวิธีการทำบัญชีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดจากการทำบัญชี และสามารถได้ข้อมูลใช้ในการบริหารทันการตัดสินใจ ภายใต้ต้นทุนค่าทำบัญชีที่ประหยัด และคุ้มค่า...

การทำบัญชีธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 ปัจจุบันการทำธุรกิจ ซื้อขายสินค้า หรือบริการออนไลน์ เป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย แถมไม่ต้องลงทุนอะไรมากนักแต่แท้จริงแล้วการทำธุรกิจซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการออนไลน์ ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวที่ดี ส่วนหนึ่ง...

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบดิจิทัล

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบดิจิทัล ปัญหา ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย” (Withholding Tax) แต่เดิม ขั้นตอนการปฏิบัติหลายขั้นตอน ต้องยื่นแบบและนำส่งภาษีเป็นประจำทุกเดือน...

การวางแผนการเงินและบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs สู้วิกฤติ COVID-19

 การวางแผนการเงินและบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs สู้วิกฤติ COVID-19

เทคนิค การวางแผนภาษี และการทำบัญชี สำหรับธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล

  เทคนิค การวางแผนภาษี และการทำบัญชี สำหรับธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล

            ในการประกอบธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ การทำธุรกิจที่เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ แท็บเลต โทรศัพท์มือถือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสินค้าอื่นๆ...

เทคนิคการทำบัญชีให้ถูกกต้อง สู่เศรษฐกิจดิจิตอล

เทคนิคการทำบัญชีให้ถูกกต้องสู่ เศรษฐกิจดิจิตอล ป้องกันการการถูกตรวจสอบ และเสียภาษีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม...

การทำบัญชี ยุค Work from Home

  สำนักงานรับทำบัญชี ได้มีการปรับการทำงานเมื่อต้องทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home

บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล

  บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด ได้ทำการศึกษาวิธีการทำบัญชีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดจากการทำบัญชี และสามารถได้ข้อมูลใช้ในการบริหารทันการตัดสินใจ ภายใต้ต้นทุนค่าทำบัญชีที่ประหยัด และคุ้มค่า...

การจัดจัดทำบัญชีสมาคม/มูลนิธิ

 ในทุกปี ไม่ว่าสมาคมหรือมูลนิธิ จะมีการประชุมประจำปี วาระหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การขออนุมัติงบประมาณประจำปี  อันประกอบด้วย..

การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง

 การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง หมายถึง การทำบัญชีให้ถูกต้องตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน...

การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน

  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 31 (8) กําหนดให้คณะกรรมการบริหารของโรงเรียน ในระบบมีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปี งบการเงินประจําปี  และ มาตรา 46 กําหนดให้โรงเรียนเอกชนในระบบต้องจัดวางระบบและจัดทำบัญชีของ โรงเรียน...

การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด

 การทำบัญชีนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด ให้ถูกต้อง หมายถึง การทำบัญชีให้ถูกต้องตาม พรบ.การจัดสรรที่ดิน ตาม พรบ.การบัญชี และตามประมวลรัษฎากร...

การจ่ายโบนัสหรือค่าตอบแทน

  การจ่ายโบนัสหรือค่าตอบแทนใดๆ ที่กำหนดจ่ายอิงกับผลกำไร 

การจ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงาน

 การจ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงานเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นรายบุคคล เงินรางวัลดังกล่าวที่ได้รับถือเป็นเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1)

Big Data และ Data Analytic ของกรมสรรพากร

 วิเคราะห์ 10 สัญญาณ กลุ่มธุรกิจเสี่ยงจะหลีกเลี่ยงภาษี ประกอบด้วย...

ทำไม ธุรกิจ SMEs ถึงต้องทำบัญชีเล่มเดียว ให้ถูกต้อง

  ในการปิดบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 62 เพื่อให้การปิดบัญชีถูกต้อง เราควรทบทวนถึงสาเหตุที่ต้องทำบัญชีเล่มเดียวให้ถูกต้องด้วยเหตุผลดังนี้

หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]