ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
การทำบัญชีเล่มเดียวให้ถูกต้องสำหรับ ธุรกิจซื้อมาขายไปในประเทศ

การทำบัญชีเล่มเดียวให้ถูกต้องสำหรับ ธุรกิจซื้อมาขายไปในประเทศ

          เมื่อกรมสรรพากรได้ออกมาตรการบัญชีเล่มเดียว การยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs สำหรับกิจซื้อมาขายไปในประเทศที่สนใจที่จะปฏิบัติตาม ในการทำบัญชีเล่มเดียวให้สรรพากรยอมรับ ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักการบัญชี มาตรฐานบัญชี และภาษีอากให้ครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด การจัดทำบัญชีเล่มเดียวจะต้องสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของกิจการซึ่งจะทำให้กิจการได้สิทธิได้รับยกเว้นไม่ถูกตรวจสอบบัญชีย้อนหลัง และยังได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอีกด้วย

          ดังนั้นสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจซื้อมาขายไปในประเทศควรพิจารณาการจัดทำบัญชีเล่มเดียวเพื่อความถูกต้องสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของกิจการเพื่อให้สรรพากรยอมรับ ดังนี้

1.การทำบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี มาตรฐานการบัญชี

1.1 ผู้ทำบัญชี 

 มีคุณสมบัติ และเงื่อนไข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 คัดเลือกผู้ทำบัญชีที่ที่มีประสบการณ์ มีประสิทธิภาพการทำงานด้านบัญชีซื้อมาขายไปทั้งระบบ

 จัดให้มีการจัดทำบัญชีตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจ ตามที่ระบุในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

 จัดทำบัญชีให้ครบถ้วนและถูกต้องสอดคล้องกับสภาพาพข้อเท็จจริงของกิจการและตามที่กฎหมายกำหนด

 ควบคุมดูแลการทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และตรงตามข้อเท็จจริง

1.2 มีระบบบัญชีที่ดีได้แก่

 จะต้องมีการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องไปกับธรรมชาติของการปฏิบัติงาน และการดำเนินธุรกิจที่แท้จริงระบบต่างๆ เพื่อลดความผิดพลาด

 ต้องเป็นระบบบัญชีที่มีการควบคุมภายในอย่างดีเยี่ยมสามารถป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

 ระบบบัญชีที่ดีจะต้องมีข้อมูลที่มีความถูกต้องสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของกิจการและสามารถนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารได้ตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถวัดผลการดำเนินงานเป็นรายโครงการ ได้อย่างถูกต้อง เช่น การบันทึกรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายดำเนิน   งาน ทั้งนี้รวมถึงการวัดมูลค่าทั้งหมดทางด้านภาษี

1.3 มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการบันทึกบัญชี ให้สอดคล้องกับระบบบัญชี  

 จัดให้มีเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วน

 ส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการบันทึกบัญชีให้ผู้จัดทำบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของใบสำคัญรับ-จ่าย ฯลฯถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้บัญชีที่จัดทำขึ้นให้สามารถแสดงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลง ฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็น   จริงและตาม มาตรฐานการบัญชี

 ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารบัญชีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชี โดยให้จัดเก็บบัญชีแยกประเภท และเอกสารบัญชี ณ สถานที่ประกอบุรกิจ

1.4 ปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน

 ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12เดือน นับวันเริ่มทำบัญชี และปิดบัญชีครั้งต่อไปทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัยชีครั้งก่อน

 จัดทำงบการเงิน โดยมีรายการย่อตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกำหนด

 ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย CPA

  (เว้นแต่ งบการเงินของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ต้องมีTA ตรวจสอบงบการเงิน)

1.5 การยื่นงบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทย ต้องนำส่งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วต่อนาย ทะเบียนภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี

 บริษัทจำกัด 

 ต้องนำงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี 

 ต้องนำส่งงบการเงินต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่

 ต้องนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในเวลาที่ประชุม (บอจ.5) ต่อนายทะเบียนภายใน 14วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1.6 การยื่นงบการเงิน และการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล ( ภ.ง.ด.50 ) ที่กรมสรรพากร

 ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

 

2.การทำบัญชีให้ถูกต้อง ตามประมวลรัษฎากร

2.1 จะต้องศึกษาการบริหารจัดเก็บภาษีอากรยุคใหม่ของกรมสรรพากร กรมสรรพากรได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำ ระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ National e-Payment Master Plan 5 โครงการดังนี้

โครงการที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงิน ได้แก่ โครงการบริการพร้อมเพย์ (PromptPay)

 พร้อมเพย์เป็นทางเลือกใหม่ในการโอนเงินและรับเงินของประชาชน ทำให้มีความสะดวกมากขึ้นไม่ต้องขอเลขที่บัญชีของผู้รับโอนค่าธรรมเนียมถูกกว่าบริการโอนเงินข้ามธนาคารแบบเดิม 

 มีเป้าหมายรองรับการโอนเงินผ่าน 5 ประเภท ID ได้แก่ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, เลขที่บัญชีธนาคาร, กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet ID) และ อีเมลล์(e-Mail Address)

 ลดข้อจำกัดของระบบปัจจุบัน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ

โครงการที่ 2 บัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นการขยายการใช้บัตร

 ขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และ ขยายอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

 ช่วยให้ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ สามารถเข้าถึงและใช้บริการชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นสื่อการชำระเงินที่สะดวก พกพาง่าย และประชาชนคุ้นเคยมากกว่าสื่ออื่น ๆ

 ช่วยลดการใช้เงินสดในชีวิตประจำวันของประชาชน ลดภาระในการดูแลและตรวจนับเงินของผู้รับเงิน ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและขนส่งเงินสดของภาคธนาคาร

โครงการที่ 3 ภาษีอิเล็คทรอนิกส์ VAT, WHT e-Tax Invoice

 บูรณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและนำส่งเอกสารพาณิชย์

 อำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีในการจัดการเรื่องภาษีแก่ผู้เสียภาษีอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการชำระภาษี และคืนเงินภาษีผ่านบริการ PromptPay

 ลดต้นทุน ระยะเวลา และขั้นตอนในการจัดทำเอกสารและการชำระภาษี

 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้สะดวกรวดเร็วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 จัดทำและจัดส่งใบกำกับภาษีและใบรับทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการค้าแบบไร้พรมแดน

โครงการที่ 4 e-Payment ภาครัฐ สวัสดิการ/เงินช่วยเหลือการรับจ่ายเงินภาครัฐจ่ายสวัสดิการภาครัฐแก่ประชาชนผ่านเลขบัตรประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้

 พัฒนาการรับจ่ายเงินภาครัฐด้วย e-Payment

 บูรณาการฐานข้อมูลกลางในการให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมถึงผู้มีรายได้น้อย

โครงการที่ 5 ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และมาตรการจูงใจส่งเสริมการเข้าสู่e-Payment

 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน เพื่อส่งเสริมการใช้ e-Payment

 ภาครัฐออกมาตรการจูงใจ เพื่อกระตุ้นการใช้ e-Payment แทนเงินสดและเช็ค จะต้องทำบัญชีธุรกิจซื้อมขายไปให้ถูกต้องครบถ้วนในเรื่องของภาษีอากรการรับรู้รายการทางบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่องสินค้าคงเหลือ

1.ประเภทของสินค้าคงเหลือ แบ่งออกเป็น  2 ลักษณะ คือ

 กรณีธุรกิจซื้อมาขายไป ได้แก่ สินค้าที่กิจการซื้อมา และถือไว้เพื่อขายต่อ

 กรณีกิจการผลิตเพื่อขาย ได้แก่ สินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบ หรือวัสดุเพื่อใช้ในการผลิต

2.ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ(ราคาทุน)ประกอบด้วย DM+DL+OH 

 ต้นทุนในการซื้อ (Cost of Purchase หรือ Direct Materials)-ต้นทุนแปลงสภาพ (Cost of Conversion) เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ได้แก้ ค่าแรงทางตรง (Direct Laor) ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Overheads)

 ต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้าคงเหลือนั้นอยุ่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

3.การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

 สินค้าคงเหลือต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า

4.การรับรู้เป็นต้นทุน

 เมื่อมีการขายสินค้าคงเหลือออกไป มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือนั้นต้องรับรู้เป็นต้นทุนขายในงวดที่มีการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

1.รับรู้รายได้ ต้นทุนขายสินค้า และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ตามเกณฑ์สิทธิ์ (มาตรา 65 )

2.ราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้คำนวณตามราคาทุนหรือราคาตลาด แล้วแต่ราคาใดจะน้อยกว่า และให้ถือราคานี้เป็นสินค้าคงเหลือยกมาสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ด้วย(มาตรา 65 ทวิ(6))

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

1.กรณีซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ

ผู้จ่ายเงิน(ผู้ซื้อ) จ่ายสำหรับหารซื้อสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้แก่ผู้รับเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 0.75

ประเภทสินค้า ประเภทผู้ซื้อ(ผู้จ่ายเงินได้)

ยางแผ่นหรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดๆของต้นยางพารา ผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากยางดังกล่าว ไม่ว่าจะใช้ยางนั้นเป็นส่วนใหญ่หรือไม่

มันสำปะหลัง ผู้ส่งออก

ปอ ผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตกระสอบป่าน ผ้ากระสอบป่าน ด้ายทอกระสอบป่าน เชือกหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ผลิตจากปอ ไม่ว่าจะใช้ปอนั้นเป็นส่วนใหญ่หรือไม่

ข้าวโพด ผู้ส่งออกหรือผุ้ผลิตน้ำมันพืชหรืออาหารสัตว์ทุกชนิด

อ้อย ผู้ผลิตน้ำตาลทุกชนิด

เมล็ดกาแฟ ไม่ว่าจะขั้วแล้วหรือไม่ ผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากกาแฟ

ผลปาล์มน้ำมันไม่ว่าเป้นส่วนใดของผล ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มหรือผู้ผลิตน้ำมันพืช

ข้าว(หมายความว่า ข้าวสาร ปลายข้าว ข้าวกล้อง ปลายข้าวกล้อง ข้าวนึ่ง และปลายข้าวนึ่งทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นข้างจ้าวหรือข้าวเหนียว) ผู้ส่งออก

2.กรณีจ่ายค่าแรงทางตรง

2.1. กรณีจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานของกิจการตามมาตรา40(1) โดยพิจารณาเนื้อหาการจ้างในสัญญาจ้างแรงงานตามมาตรา 575 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือค่าจ้างทำของตามมาตร40(2) ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (มาตรา50(1)) ดังนี้

 ให้คำนวณหาเงินได้พึงประเมินเสมือนหนึ่งได้จ่ายทั้งปี โดยให้นำเงินได้พึงประเมินที่จ่ายแต่ละคราวคูณด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย(ต่อปี)

 ให้นำจำนวนเงินได้พึงประเมินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปีตาม(1)มาหักค่าใช้จ่าย/ค่าลดหย่อน และคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคลธรรมดาเป็นเงินภาษีทั้งสิ้น

 ให้นำจำนวนเงินภาษีทั้งสิ้นที่คำนวณได้ตาม(2) มาหารด้วยจำนวนคราวที่ต้องจ่าย(ต่อปี)ตาม(1) ได้ผลลัพธ์ เป็นจำนวนเท่าใด ให้หักเป็นเงินภาษี ณ ที่จ่าย ในแต่ละคราวที่จ่ายเงินนั้น

2.2. กรณีจ่ายค่าจ้างทำของตามมาตรา40(6)(7) และ(8)ให้แก่บุคคลอื่นหรือนิติบุคคลโดยพิจารณาเนื้อหาการจ้างในสัญญาจ้างทำของตามมาตรา587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์

 ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ3.0(ตามมาตรา 3เตรส และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ ข้อ8)

3.กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายในการผลิต ตามมาตรา40(6)(7) และ(8) ที่มีลักษณะเป็นค่าจ้างทำของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

1.กรณีซื้อสินค้าวัตถุดิบจากผู้ขายที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกิจการต้องเรียกใบกำกับภาษีจากผู้ขาย โดยวันที่ในใบกำกับภาษีต้องระบุวันที่ตามวันรับมอบสินค้า หรือวันที่ได้ชำระเงิน หรือวันที่ออกใบกำกับภาษี แล้วแต่กรณีใดจะเกิดก่อน

2. กรณีจ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกิจการต้องเรียกใบกำกับภาษีจากผู้ให้บริการ โดยวันที่ในใบกำกับภาษีต้องระบุวันที่ตามวันรับมอบสินค้า หรือวันที่ได้ชำระเงิน หรือวันที่ออกใบกำกับภาษี แล้วแต่กรณีใดจะเกิดก่อน

3. จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (มาตรา87 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่89)) ได้แก่

  3.1. รายงานภาษีซื้อ

 ให้ลงรายการภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับใบกำกับภาษี

3.2. รายงานสินค้าคงเหลือ และวัตถุดิบ (ไม่รวมถึงกิจการให้บริการ)

 ให้ลงรายการภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่รับมาซึ่งสินค้าและวัตถุดิบ ตามปริมาณสินค้าและวัตถุดิบที่รับมา โดยจัดให้มี เอกสารประกอบการลงรายงานเป็นใบสำคัญรับสินค้า

อากรแสตมป์

 กรณีค่าจ้างอื่นที่เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ หากมีการทำสัญญาว่าจ้างทำของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์

 ผู้รับจ้างต้องเสียอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสารที่ 4 จ้างทำของโดยคำนวณจากทุก 1,000 บาทหรือเศษของบ 1,000 บาทแห่งสินจ้างที่กำหนดไว้ ต้องติดอากรแสตมป์ 1 บาท

 

ที่มาของข้อมูล

1.คู่มือภาษีอากร เรื่องจัดทำบัญชีอย่างไร ให้เป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี โดยกรมสรรพากร

2.มาตรการบัญชีเล่มเดียว โดยกรมสรรพากร


บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

(เดิมบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด)

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี อบรมและฝึกงานบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 คุณฐิติรัชต์  รังสรรค์รุ่งกิจ  โทร 096-656-9162

Tel : 02-9640061, 02-9640062

Website : www.atsaccounting.co.th

E-mail : p.sukalinwanit@gmail.com
บทความวิชาการบัญชี

ผลกระทบของการไม่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี สำหรับผู้รับจ้างทำงานให้และการจ่ายเงินค่าบริการ
ทำบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
การทำบัญชียุค กรมสรรพากรขับเคลื่อนกลยุทธ์ D2RIVE Digital Transformation Data Analytics Revenue Collection Value และ Efficiency
การทำบัญชีเมื่อกรมสรรพากร เชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคม
บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล
การทำบัญชีธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบดิจิทัล
การวางแผนการเงินและบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs สู้วิกฤติ COVID-19
เทคนิค การวางแผนภาษี และการทำบัญชี สำหรับธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล
เทคนิคการทำบัญชีให้ถูกกต้อง สู่เศรษฐกิจดิจิตอล
การทำบัญชี ยุค Work from Home
บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล
การจัดจัดทำบัญชีสมาคม/มูลนิธิ
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง
การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด
การจ่ายโบนัสหรือค่าตอบแทน
การจ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงาน
Big Data และ Data Analytic ของกรมสรรพากร
ทำไม ธุรกิจ SMEs ถึงต้องทำบัญชีเล่มเดียว ให้ถูกต้อง
การทำบัญชีและการวางแผนภาษีขายของออนไลน์ ในรูปบุคคลธรรมดาให้ถูกต้อง
การหักค่าเสื่อมราคาค่าเช่าซื้อ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ กับ สำนักงานบัญชี สู่ยุค Thailand 4.0
การคิดค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์
SMEs จะเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีอย่างไรให้คุ้มค่า
การออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้
การส่งมอบสินค้า และการตัดสต็อกสินค้า
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ Financial Lease
การคำนวณรายได้และรายจ่าย สำหรับกิจการให้เช่าทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
การตั้งค่านายหน้าค้างจ่าย ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ธุรกิจ SMEs ควรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีอย่างไร
การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ SchoolAcc
ทำไมถึงต้องใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์
เกณฑ์สิทธ์ กับ ภาษีอากร
การทำบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs
บริษัทฯ มีสิทธินำใบกำกับภาษีอย่างย่อ(ภาษีซื้อ) นำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีได้หรือไม่
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจบริการให้ถูกต้อง
จะจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท หรือจ้าง outsource บัญชี ดี
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง
การทำบัญชี SMEs กับเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับเจ้าของกิจการ
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตให้ถูกต้อง
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ถูกต้อง
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด article
บริหารจัดการ SMEs ด้วยระบบบัญชี article
การทำบัญชีให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article
ภาษีอากรสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ระดับ SMEs ของไทย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับสมาคม/มูลนิธิ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับโรงเรียนเอกชน ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุดทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article