ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
รับทำบัญชีคุณภาพ ครบวงจร ด้วย โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee article

รหัสสินค้า ATS001

รับทำบัญชีคุณภาพ ครบวงจร ด้วย โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee
งานถูกต้อง รวดเร็ว คุ้มค่า ราคากันเอง
มีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ใช้ฟรี
ท่านจะพบกับ นวัตกรรมใหม่ ของการให้บริการทำบัญชีตามประเภทธุรกิจ
ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไหม ?

 • พนักงานบัญชีไม่มีประสบการณ์ ทำบัญชีไม่ถูกต้อง งานล่าช้า
 • ไม่รู้จะจัดระบบบัญชีของกิจการอย่างไรให้ได้ข้อมูลที่เร็ว และถูกต้อง
 • ซื้อโปรแกรมบัญชีมาใช้ยาก ต้องเรียนรู้และ Set up ระบบบัญชีเอง
 • เมื่อเครื่องคอมฯติดไวรัส ต้องลงโปรแกรมบัญชี และSet up ระบบบัญชีใหม่ ต้องเสียเวลา
 • เมื่อจะดูข้อมูลบัญชี ต้องเข้ามาที่บริษัท
 • ไม่สามารถติดตามการทำงานการบันทึกบัญชี เก็บเงิน การจ่ายเงิน ค่าสินค้า
 • ไม่ทราบยอดเงินของลูกค้าที่ค้างชำระ งานล่าช้า
 • เมื่อบันทึกรายการบัญชีแล้ว ต้องมาเก็บรายละเอียดโครงการ และเช็คงบประมาณอีก เป็นการทำงานซ้ำซ้อน
 • หาผู้ดูแลการทำบัญชี และผู้ดูแลโปรแกรมบัญชี ของบริษัท ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
 • โปรแกรมบัญชีมีราคาแพง ต้องเสียค่าวางระบบบัญชี และไม่มีเวลาต้องเรียนรู้วิธีใช้งาน
 • จะลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการดำเนินงานบัญชี และการเงินอย่างไร
 • อยากนำระบบงบประมาณ และโครงการ เข้ามาใช้ในการบริหารกิจการ จะเริ่มต้นอย่างไรดี

ด้วยประสบการณ์การบริหารการเงินและบัญชีธุรกิจกว่า 25 ปี
ปัญหาเหล่านี้จะหมดสิ้นไป เมื่อใช้ บริการ
บริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด
ปัจจุบัน ทางสำนักงานฯให้บริการธุรกิจต่างๆ ดังนี้

 • รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ธุรกิจซื้อขายสินค้า ครบวงจร ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์
 • รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ธุรกิจบริการ ครบวงจร ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์
 • รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ธุรกิจขนส่ง ครบวงจรด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์
 • รับทำบัญชี วางระบบบัญชี โรงเรียนเอกชน ครบวงจร ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์
 • รับทำบัญชี วางระบบบัญชี สมาคม ครบวงจร ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์
 • รับทำบัญชี วางระบบบัญชี มูลนิธิ ครบวงจร ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์
 • รับทำบัญชี วางระบบบัญชี นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ครบวงจร ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์
 • รับทำบัญชี วางระบบบัญชี นิติบุคคลอาคารชุด ครบวงจร ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์
 • รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์
 • รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ธุรกิจนายหน้าประกันภัย ครบวงจร ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

ขอบเขตการให้บริการ

จัดทำและยื่นภาษีรายเดือน
บริการจัดทำและยื่นภาษีรายเดือน เป็นการลดภาระของกิจการ ในการจัดเตรียมเอกสารและการยื่นภาษีรายเดือน

กรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม ในส่วนของ ใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีชาย ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ และจัดยื่นให้ได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด การใช้ภาษีไม่ถูกต้อง สามารถตรวจความถูกต้องของเอกสารบัญชีได้ทันที เช่น การจัดทำรายงานภาษีซื้อ การจัดทำรายงานภาษีขาย และการจัดทำแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.30) รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ต่างในการชำระภาษี ได้แก่ เช่นสิทธิที่จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 การชะลอการใช้ภาษีซื้อไป 6 เดือนก็เพื่อประโยชน์ในการชำระภาษี ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 40

กรณีภาษีหัก ณ ที่จ่าย เมื่อกิจการมีการจ่าย เงินเดือน และค่าจ้าง จะต้องมีการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ตามเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด และกิจการจะต้องจัดทำแบบภาษี (ภงด.1,ภงด.3และภงด.53) นำส่งกรมสรรพากรภายใน 7 วัน จากวันที่จ่ายเงิน

ทำบัญชีรายเดือน
สำนักงานฯ มีบริการรับทำบัญชีรายเดือน ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ และได้รับการรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เสมือนหนึ่งเป็น Outsourcing การทำบัญชี ในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการ ลดค่าใช้จ่าย เช่น ไม่ต้องจ้างผู้จัดการฝ่ายบัญชี ไม่ต้องเสียค่าวางระบบบัญชี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรแกรมบัญชี และจากการทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ จะทำให้ลูกค่าได้รับบริการที่รวดเร็ว และสะดวกในการดูข้อมูลได้ตลอดเวลาในทุกที่มีมีอินเตอร์เน็ท

ในกรณีที่กิจการใช้บริการสำนักงานบัญชีแล้ว และมีความต้องการจะใช้โปแกรมบัญชีเต็มรูปแบบในการซื้อขายสินค้า และบริการ ก็สามารถกระทำได้ (ทางสำนักงานจะทำการปรับรูปแบบการทำงานของกิจการ ให้สอดคล้องกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์) ยิ่งจะทำให้กิจการได้รับความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการดูรายงานต่างๆ และยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการซื้อโปรแกรมบัญชี ทางสำนักงานก็จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี ดูแลการบันทึกรายการ ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง(กรณีที่กิจการบันทึกรายการที่ผิดพลาด)

จัดยื่นประกันสังคม
การให้บริการยื่นแบบประกันสังคม สำนักงานจะคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยจากค่าบริการรับทำบัญชีรายเดือน ทางกิจการไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรเลย สำนักงานจะจัดทำเอกสาร(ในส่วนของพนักงานลาออก เข้าใหม่ หรือพนักงานทดลองงาน)ให้ถูกต้อง และยื่นประกันสังคม ซึ่งจะทำให้กิจการได้รับความสะดวกไม่ต้องเสียเวลาในการจัดการเรื่องดังกล่าว หรือหากจะหาคนทำประจำสำนักงานก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการมอบให้สำนักงานดำเนินการ

ประมาณการภาษีเงินได้ครึ่งปี (ภงด.51)
บริการประมาณการภาษีเงินได้ครึ่งปี (ภงด.51) มีส่วนสำคัญมาก ต้องใช้ผู้มีความชำนาญจริงๆเข้าดำเนินการให้ หากกิจการดำเนินการเองมีโอกาสจะพลาด และเสียหายได้ เช่นอาจต้องเสียค่าปรับ 20% ของภาษีประมาณการที่ผิดพลาด

ปิดงบการเงิน และยื่นแบบ ภงด.50
เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี(12 เดือน) กิจการจะต้องมีการปิดบัญชี และจัดทำแบบ ภงด.50ยื่นต่อกรมสรรพากร ภายใน 150 วัน หลังจากวันสิ้นรอบบัญชี หากเกินจากระยะเวลาดังกล่าวจะมีค่าปรับเกิดขึ้น ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร


สำนักงานบัญชีคุณภาพ www.atsaccounting.co.th
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 02-9640061, 02-9640062
Mobile : 089-8904755, 096-656-9162

Email : 
atsfamilybiz@gmail.com
บริการของเรา

รับตรวจสอบบัญชี article
รับจดทะเบียนพาณิชย์ (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา) article
รับจัดทำขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit article
รับจัดทำ VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย) article
รับจัดทำประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน article
รับจัดอบรมบัญชีบริหารและฝึกอบรมการทำบัญชีภาคปฏิบัติ article
รับจดเลิกชำระบัญชีนิติบุคคล article
รับตรวจสอบบัญชีภายใน article
รับวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee article
รับให้คำปรึกษาธุรกิจและอื่นๆ article
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee article
อบรม และฝึกงานบัญชีฟรี article
บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร article
บริการด้านกฎหมายทั่วไป article