ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
รับจดเลิกชำระบัญชีนิติบุคคล article

รหัสสินค้า ATS008

 

  • เมื่อกิจการจะมีการจดเลิก และชำระบัญชี จะต้องทำการปิดงบการเงิน จนถึงวันที่เลิกกิจการ ซึ่งจะต้องดำเนินงานทั้งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และที่กรมสรรพากร
  • ในเรื่องนี้ทางสำนักงานได้จัดทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีคุณภาพไว้คอยให้คำปรึกษา และดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง 

สำนักงานบัญชีคุณภาพ www.atsaccounting.co.th
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 02-9640061, 02-9640062
Mobile : 089-8904755, 096-656-9162

Email : 
atsfamilybiz@gmail.com
บริการของเรา

รับทำบัญชีคุณภาพ ครบวงจร ด้วย โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee article
รับตรวจสอบบัญชี article
รับจดทะเบียนพาณิชย์ (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา) article
รับจัดทำขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit article
รับจัดทำ VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย) article
รับจัดทำประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน article
รับจัดอบรมบัญชีบริหารและฝึกอบรมการทำบัญชีภาคปฏิบัติ article
รับตรวจสอบบัญชีภายใน article
รับวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee article
รับให้คำปรึกษาธุรกิจและอื่นๆ article
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee article
อบรม และฝึกงานบัญชีฟรี article
บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร article
บริการด้านกฎหมายทั่วไป article