ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
รับจัดอบรมบัญชีบริหารและฝึกอบรมการทำบัญชีภาคปฏิบัติ article

รหัสสินค้า ATS006

รับจัดอบรมบัญชีบริหารและฝึกอบรมการทำบัญชีภาคปฏิบัติ
บริษัทสำนักงานเอ.ที.เอส การบัญชี จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้องค์การดำเนินไปอย่างถูกต้อง มีระบบ แบบแผน และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีบริการฝึกอบรม ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

  • จัดอบรม (In house training) บัญชีบริหาร และการวิเคราะห์ทางการเงิน สำหรับผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน
  • จัดอบรม (In house training) การทำบัญชีภาคปฏิบัติ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee 

สำนักงานบัญชีคุณภาพ www.atsaccounting.co.th
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 02-9640061, 02-9640062
Mobile : 089-8904755, 096-656-9162

Email : 
atsfamilybiz@gmail.com
บริการของเรา

รับทำบัญชีคุณภาพ ครบวงจร ด้วย โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee article
รับตรวจสอบบัญชี article
รับจดทะเบียนพาณิชย์ (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา) article
รับจัดทำขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit article
รับจัดทำ VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย) article
รับจัดทำประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน article
รับจดเลิกชำระบัญชีนิติบุคคล article
รับตรวจสอบบัญชีภายใน article
รับวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee article
รับให้คำปรึกษาธุรกิจและอื่นๆ article
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee article
อบรม และฝึกงานบัญชีฟรี article
บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร article
บริการด้านกฎหมายทั่วไป article