ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
รับสมัครพนักงานบัญชี article

 


รับสมัครพนักงานบัญชี

 

ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชีประจำสำนักงาน

 

คุณสมบัติ :

  • จบ ปวช.บัญชี

  • จบ ปวส.ปัญชี
  • ผู้ที่เคยผ่านงานสำนักงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ขั้นตอนการทำงาน :

  •  การบันทึกบัญชี

  •  การทำภาษี
  •  ออกงบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุน

สวัสดิการ :

  • จ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนรายการที่บันทึกบัญชี
  • โบนัสประจำปีตามผลงาน(ประเมินจากผลงานที่ทำประจำปี)

จำนวน :  หลายอัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน :  บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

 

วิธีการสมัครงาน :  กรอกใบสมัครงานด้านล่าง

 

 

สมัครงาน

 


ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล :  *
เพศ : ชาย
หญิง
สถานะภาพสมรส :
สัญชาติ :
ศาสนา :
วัน/เดือน/ปีเกิด :
สถานะภาพทางทหาร :
รูปถ่าย :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
การติดต่อที่สะดวก : โทรศัพท์
อีเมล์
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
อีเมล์ :  *
เงินเดือนที่ต้องการ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
ชื่อสถานศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์ทำงาน(จำนวนปี) :
บริษัทล่าสุด :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน :
ลักษณะงานที่ทำ :สมัครงาน

นักศึกษา/บัณฑิตฝึกงานบัญชี article
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต article
รับสมัครพนักงานบัญชีขั้นต้นประจำสำนักงาน article
ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเปิด สำนักงานบัญชี สาขา ทั่วประเทศ
พิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี