ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
ผลกระทบของการไม่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี สำหรับผู้รับจ้างทำงานให้และการจ่ายเงินค่าบริการ

 

 

ตามที่กรมสรรพากร​ได้มีการส่งหนังสือถึงผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์​ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี​ปี​ 2561​ และ​ 2562​ แต่ยังไม่มีการยื่นแบบฯ​  เพื่อให้ เป็น​ไปตามนโยบายของกรมสรรพากรแล้วนั้น

          การที่กิจการมีการจ้างบุคคลธรรมดา และได้มีการจ่ายเงินค่าจ้างทำงานให้(เป็นการจ่ายเงินค่าจ้างตามมาตรา 40(2) และการจ่ายเงินค่าบริการ(เป็นการจ่ายเงินค่าจ้างตามมาตรา 40(8) ในการจ่ายเงินดังกล่าวกิจการจะมีการหักภาษี  ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3

          สำหรับผู้รับจ้างเมื่อได้รับเงินค่าจ้าง พร้อมกับใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อถึงสิ้นปี ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดามีหน้าที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา( กรณีคนโสด มีเงินได้พึงประเมิน 60,000 บาท กรณีที่มีคู่สมรสแล้ว มีรายได้พึงประเมินไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือ 2 ฝ่ายรวมกันเกิน 120,000 บาท) จะต้องกรอกแบบ ภ.ง.ด.90 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ในปีถัดไป (สรรพากรประกาศขยายเวลาการยื่นแบบและชำระกรณียื่นผ่านทาง Internet ยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้ขยายเวลาออกไปถึงวันที่30 มิถุนายน 2564) แต่ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกำหนด  จะมีผลกระทบดังนี้

  1. ในส่วนตัวของผู้มีรายได้  เนื่องจากปีนี้กรมสรรพากรได้ทำหนังสือแจ้งให้บุคคลที่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2561 และปีภาษี 2562 โดยกำหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการ พร้อมทั้งชำระภาษี(ถ้ามี) ให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร หากพ้นกำหนดจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เช่น เสียค่าปรับปีละ 200 บาท หากไม่ได้ยื่น 2 ปีจะเสียค่าปรับ 400 บาท ในความเห็นอาจเป็นสาเหตุเปิดประเด็นให้สรรพากรเข้าตรวจสอบเส้นทางการเงิน และสอบยันในส่วนที่มาของรายได้ก็เป็นได้
  2. ในส่วนของกิจการที่ว่าจ้าง  อาจถูกเรียกตรวจสอบหรือเพื่อสอบยันเรื่องการจ่ายค่าจ้าง โดยสรรพากรจะเน้นเส้นทางการจ่ายเงินประกอบ ก็เป็นไปได้เช่นกัน

ดังนั้นกิจการที่จะต้องมีการจ้างงานต่างๆ  จะต้องวางแผนการจ้างให้ถูกต้องและรัดกุม ไม่ว่าจะเป็น  ตัวผู้รับจ้าง สัญญา และกำหนดเส้นทางการจ่ายเงินให้ชัดเจนโดยเฉพาะการจ่ายค่าจ้างผ่านธนาคารของกิจการเป็นต้น

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ และรับตรวจสอบบัญชี

สำนักงานบัญชีคุณภาพ / www.buncheesiam.com

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 02-9640061, 02-9640062

Mobile : (065) 449-1925, 096-6569162 Email : buncheesiam@gmail.com  /  p.sukalinwanit@gmail.com
บทความวิชาการบัญชี

ทำบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
การทำบัญชียุค กรมสรรพากรขับเคลื่อนกลยุทธ์ D2RIVE Digital Transformation Data Analytics Revenue Collection Value และ Efficiency
การทำบัญชีเมื่อกรมสรรพากร เชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคม
บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล
การทำบัญชีธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบดิจิทัล
การวางแผนการเงินและบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs สู้วิกฤติ COVID-19
เทคนิค การวางแผนภาษี และการทำบัญชี สำหรับธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล
เทคนิคการทำบัญชีให้ถูกกต้อง สู่เศรษฐกิจดิจิตอล
การทำบัญชี ยุค Work from Home
บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล
การจัดจัดทำบัญชีสมาคม/มูลนิธิ
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง
การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด
การจ่ายโบนัสหรือค่าตอบแทน
การจ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงาน
Big Data และ Data Analytic ของกรมสรรพากร
ทำไม ธุรกิจ SMEs ถึงต้องทำบัญชีเล่มเดียว ให้ถูกต้อง
การทำบัญชีและการวางแผนภาษีขายของออนไลน์ ในรูปบุคคลธรรมดาให้ถูกต้อง
การหักค่าเสื่อมราคาค่าเช่าซื้อ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ กับ สำนักงานบัญชี สู่ยุค Thailand 4.0
การคิดค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์
SMEs จะเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีอย่างไรให้คุ้มค่า
การออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้
การส่งมอบสินค้า และการตัดสต็อกสินค้า
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ Financial Lease
การคำนวณรายได้และรายจ่าย สำหรับกิจการให้เช่าทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
การตั้งค่านายหน้าค้างจ่าย ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ธุรกิจ SMEs ควรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีอย่างไร
การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ SchoolAcc
ทำไมถึงต้องใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์
เกณฑ์สิทธ์ กับ ภาษีอากร
การทำบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs
บริษัทฯ มีสิทธินำใบกำกับภาษีอย่างย่อ(ภาษีซื้อ) นำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีได้หรือไม่
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจบริการให้ถูกต้อง
จะจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท หรือจ้าง outsource บัญชี ดี
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง
การทำบัญชีเล่มเดียวให้ถูกต้องสำหรับ ธุรกิจซื้อมาขายไปในประเทศ
การทำบัญชี SMEs กับเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับเจ้าของกิจการ
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตให้ถูกต้อง
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ถูกต้อง
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด article
บริหารจัดการ SMEs ด้วยระบบบัญชี article
การทำบัญชีให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article
ภาษีอากรสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ระดับ SMEs ของไทย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับสมาคม/มูลนิธิ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับโรงเรียนเอกชน ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุดทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article