ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
การทำบัญชีธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

 

 

การทำบัญชีธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์ ให้ถูกต้องและมีประสทธิภาพ

        ปัจจุบันการทำธุรกิจ ซื้อขายสินค้า หรือบริการออนไลน์ เป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย แถมไม่ต้องลงทุนอะไรมากนักแต่แท้จริงแล้วการทำธุรกิจซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการออนไลน์ ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวที่ดี ส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวก็คือ ระบบงานบัญชีและการเงิน หากเป็นระบบที่ดี จะสอดคล้องกับไปกับธรรมชาติของการทำงาน และการดำเนิน ธุรกิจที่เป็นจริง ระบบต่างๆ ที่มีการสร้างขึ้นมาจะต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการดำเนินงาน ไม่ทำให้เกิดการผิดพลาดได้อย่างง่ายดาย และผู้ใช้งานข้อมูล ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ ในการตัดสินใจได้ถูกต้อง ทันเวลา ดังนั้นการทำบัญชีที่ดี และมีประสิทิภาพ จะประกอบด้วย

1.        ระบบบัญชีและรายงานธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์  

1.1.     การวางระบบบัญชีจะต้องทำบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี และตามประมวลรัษฎากร มีระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานบัญชี ระบบที่ดีจะต้องสอบทานความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และตามประมวลรัษฎากร  

1.2.    การจัดระบบเอกสารทำบัญชี ได้แก่ เอกสารระบบลูกหนี้ (ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน) เอกสารระบบเจ้าหนี้ (ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน),เอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ ,สำเนาสมุดหรือ statement ธนาคาร รวมถึงสัญญาต่างๆ จะต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามรถค้นหาเอกสารที่ติองการได้ง่าย เป็นต้น

1.3.     จะต้องมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เช่น  การรับเงิน การจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น

2.    ผังบัญชี เอกสาร สมุดบัญชี ของธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์  การทำบัญชีที่ดี จะต้องมีการออกแบบผังบัญชี ให้ครบถ้วน เพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นไปตามระบบตามผังบัญชีที่กำหนดไว้ ข้อมูลจะได้ถูกต้องเป็นระบบที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมี เรื่องของเกสารและสมุดบัญชี ที่จะต้องดำเนินการดังนี้

2.1.    หลักฐานธุรกิจจะต้องเป็นเอกสารที่มีข้อความครบถ้วยถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน,ใบเบิกเงินทดรอง ,รายงานการเดินทาง , เอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้จะต้องนำมาใช้อ้างอิงประกอบการลงบัญชี

2.2.   สมุดบัญชีและทะเบียนต่างๆ ก็จะต้องจัดทำขึ้นให้ครบถ้วย เพื่อสามารถแสดงรายละเอียดของบัญชีต่างๆ ไว้อ้างอิงเพื่อประกอบเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนในการใช้บริหารงาน เช่น สมุดบันทึกรายวันต่างๆ ,ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา

3.    หลักเกณฑ์ทางบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์  

3.1.     การรับรู้รายได้รายจ่าย ธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์ ตามประมวลรัษฎากร

3.2.   การจัดทำบัญชีตามมาตรบานการบัญชี

4.    การจัดทำกระดาษทำการ เป็นเรื่องสำคัญที่นักบัญชีจะต้องจัดทำ เหมือนกับแฟ้มรายละเอียด และหลักฐานประกอบของบัญชีต่างๆ การจัดทำกระดาษทำการมีวัตถุประสงค์

4.1.    เพื่อเก็บรายละเอียดบัญชี ต่างๆ เช่น เงินสด ,เงินฝากธนาคาร, เงินทดรองจ่ายเป็น

4.2. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนของการเก็บรายละเอียด กับหลักฐานประกอบของบัญชีต่างๆ

4.3. สอบทานความถูกต้องของกระดาษทำการกับมาตรฐานบัญชี และตามประมวลรัษฎากร

5.    การปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน ประจำปี เมื่อข้อมูลและเอกสารต่างๆ ครบถ้วนตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 แล้ว ก็จะดำเนินการปิดบัญชี และพิมพ์งบการเงิน และจะมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ดังนี้

5.1.    ตรวจทานความครบถ้วนถูกต้อง ทางด้านบัญชี และภาษีอากร กับกระดาษทำการ

5.2.   นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา และขอความเห็น และซักถามข้อมูลบางอย่างที่มีข้อสงสัย เมื่อผู้บริหารเห็นชอบแล้ว ก็ดำเนินการส่งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบต่อไป

5.3.   นำเสนอผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผุ้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงิน

5.4.   นำส่งงบการเงินต่อส่วนราชการ เช่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร

 

 บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

(เดิมบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด)

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี อบรมและฝึกงานบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 คุณฐิติรัชต์  รังสรรค์รุ่งกิจ  โทร 096-656-9162

Tel : 02-9640061, 02-9640062

Website : www.atsaccounting.co.th

E-mail : p.sukalinwanit@gmail.com

 

.............................................................
บทความวิชาการบัญชี

ผลกระทบของการไม่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี สำหรับผู้รับจ้างทำงานให้และการจ่ายเงินค่าบริการ
ทำบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
การทำบัญชียุค กรมสรรพากรขับเคลื่อนกลยุทธ์ D2RIVE Digital Transformation Data Analytics Revenue Collection Value และ Efficiency
การทำบัญชีเมื่อกรมสรรพากร เชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคม
บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบดิจิทัล
การวางแผนการเงินและบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs สู้วิกฤติ COVID-19
เทคนิค การวางแผนภาษี และการทำบัญชี สำหรับธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล
เทคนิคการทำบัญชีให้ถูกกต้อง สู่เศรษฐกิจดิจิตอล
การทำบัญชี ยุค Work from Home
บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล
การจัดจัดทำบัญชีสมาคม/มูลนิธิ
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง
การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด
การจ่ายโบนัสหรือค่าตอบแทน
การจ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงาน
Big Data และ Data Analytic ของกรมสรรพากร
ทำไม ธุรกิจ SMEs ถึงต้องทำบัญชีเล่มเดียว ให้ถูกต้อง
การทำบัญชีและการวางแผนภาษีขายของออนไลน์ ในรูปบุคคลธรรมดาให้ถูกต้อง
การหักค่าเสื่อมราคาค่าเช่าซื้อ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ กับ สำนักงานบัญชี สู่ยุค Thailand 4.0
การคิดค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์
SMEs จะเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีอย่างไรให้คุ้มค่า
การออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้
การส่งมอบสินค้า และการตัดสต็อกสินค้า
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ Financial Lease
การคำนวณรายได้และรายจ่าย สำหรับกิจการให้เช่าทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
การตั้งค่านายหน้าค้างจ่าย ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ธุรกิจ SMEs ควรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีอย่างไร
การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ SchoolAcc
ทำไมถึงต้องใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์
เกณฑ์สิทธ์ กับ ภาษีอากร
การทำบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs
บริษัทฯ มีสิทธินำใบกำกับภาษีอย่างย่อ(ภาษีซื้อ) นำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีได้หรือไม่
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจบริการให้ถูกต้อง
จะจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท หรือจ้าง outsource บัญชี ดี
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง
การทำบัญชีเล่มเดียวให้ถูกต้องสำหรับ ธุรกิจซื้อมาขายไปในประเทศ
การทำบัญชี SMEs กับเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับเจ้าของกิจการ
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตให้ถูกต้อง
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ถูกต้อง
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด article
บริหารจัดการ SMEs ด้วยระบบบัญชี article
การทำบัญชีให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article
ภาษีอากรสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ระดับ SMEs ของไทย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับสมาคม/มูลนิธิ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับโรงเรียนเอกชน ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุดทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article