ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบดิจิทัล

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบดิจิทัล

ปัญหา

        ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย” (Withholding Tax) แต่เดิม ขั้นตอนการปฏิบัติหลายขั้นตอน ต้องยื่นแบบและนำส่งภาษีเป็นประจำทุกเดือน ไม่สะดวกแก่ผู้รับเงินที่จะนำภาษีที่ถูกหักไว้ไปเครดิตในการคำนวณภาษี ผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

แนวทางการปรับปรุงของกรมสรรพากร

กรมสรรพากรจึงได้พัฒนาระบบ e–Withholding Tax ซึ่งเป็น วิธีการใหม่ในการนำส่งเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 52 มาตร 70 มาตรา 70 ทวิ และภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร โดยให้นำส่งข้อมูลและภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านธนาคารผู้ให้บริการระบบ e–Withholding Tax แทนการยื่นแบบกระดาษ หรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต (e–Filing) ดังนี้

1. ผู้จ่ายเงินสามารถให้ธนาคารนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนพร้อมกับการจ่ายเงินผ่านธนาคารไปยังผู้รับเงิน โดยผู้จ่ายเงินไม่ต้องยื่นแบบและไม่ต้องออกและจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายอีก ผู้จ่ายเงินจะได้รับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์จากกรมสรรพากร การเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินจึงสะดวกมากขึ้น และสามารถตรวจสอบข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายบนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

2. ผู้รับเงินไม่ต้องเก็บรักษาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ต้องยื่นหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษี รวมทั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายบนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ทำให้สะดวกและมีต้นทุนลดลง

3. กรมสรรพากรสามารถตรวจสอบข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางออนไลน์ ผู้เสียภาษีจึงได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และไม่ต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมต่อกรมสรรพากร

จะเริ่มให้บริการ e-Withholding Tax กลุ่มแรกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยระบบจะสอดคล้องกับ การลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายจาก 3% เหลือ 2% สำหรับการจ่ายเงินผ่าน e-Withholding Tax ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

……………………….

ที่มา

 การให้สัมภาษณ์ ของ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส อธิบดีกรมสรรพากร ผ่าน ไทยรัฐออนไลน์

......................................................................................

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

(เดิมบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด)

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี อบรมและฝึกงานบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 คุณฐิติรัชต์  รังสรรค์รุ่งกิจ  โทร 096-656-9162

Tel : 02-9640061, 02-9640062

Website : www.atsaccounting.co.th

E-mail : p.sukalinwanit@gmail.com
บทความวิชาการบัญชี

ผลกระทบของการไม่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี สำหรับผู้รับจ้างทำงานให้และการจ่ายเงินค่าบริการ
ทำบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
การทำบัญชียุค กรมสรรพากรขับเคลื่อนกลยุทธ์ D2RIVE Digital Transformation Data Analytics Revenue Collection Value และ Efficiency
การทำบัญชีเมื่อกรมสรรพากร เชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคม
บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล
การทำบัญชีธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
การวางแผนการเงินและบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs สู้วิกฤติ COVID-19
เทคนิค การวางแผนภาษี และการทำบัญชี สำหรับธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล
เทคนิคการทำบัญชีให้ถูกกต้อง สู่เศรษฐกิจดิจิตอล
การทำบัญชี ยุค Work from Home
บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล
การจัดจัดทำบัญชีสมาคม/มูลนิธิ
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง
การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด
การจ่ายโบนัสหรือค่าตอบแทน
การจ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงาน
Big Data และ Data Analytic ของกรมสรรพากร
ทำไม ธุรกิจ SMEs ถึงต้องทำบัญชีเล่มเดียว ให้ถูกต้อง
การทำบัญชีและการวางแผนภาษีขายของออนไลน์ ในรูปบุคคลธรรมดาให้ถูกต้อง
การหักค่าเสื่อมราคาค่าเช่าซื้อ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ กับ สำนักงานบัญชี สู่ยุค Thailand 4.0
การคิดค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์
SMEs จะเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีอย่างไรให้คุ้มค่า
การออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้
การส่งมอบสินค้า และการตัดสต็อกสินค้า
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ Financial Lease
การคำนวณรายได้และรายจ่าย สำหรับกิจการให้เช่าทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
การตั้งค่านายหน้าค้างจ่าย ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ธุรกิจ SMEs ควรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีอย่างไร
การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ SchoolAcc
ทำไมถึงต้องใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์
เกณฑ์สิทธ์ กับ ภาษีอากร
การทำบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs
บริษัทฯ มีสิทธินำใบกำกับภาษีอย่างย่อ(ภาษีซื้อ) นำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีได้หรือไม่
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจบริการให้ถูกต้อง
จะจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท หรือจ้าง outsource บัญชี ดี
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง
การทำบัญชีเล่มเดียวให้ถูกต้องสำหรับ ธุรกิจซื้อมาขายไปในประเทศ
การทำบัญชี SMEs กับเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับเจ้าของกิจการ
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตให้ถูกต้อง
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ถูกต้อง
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด article
บริหารจัดการ SMEs ด้วยระบบบัญชี article
การทำบัญชีให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article
ภาษีอากรสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ระดับ SMEs ของไทย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับสมาคม/มูลนิธิ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับโรงเรียนเอกชน ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุดทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article