ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
การวางแผนการเงินและบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs สู้วิกฤติ COVID-19

 

การวางแผนการเงินและบัญชี

สำหรับธุรกิจ SMEs สู้วิกฤติ 

        ตามที่สถานการณ์ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้จาก มีหลายกิจการให้พนักงานหยุดชั่วคราว และจะเริ่มงดจ่ายเงินเดือน หรือบางกิจการก็จ่ายเงินเดือนไม่เต็มเดือน เพราะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ประกอบกับสถานการณ์อาจจะยืนยาวนานจนกว่าจะมีการค้นพบวัคซีนรักษาสำเร็จ  และยังจะต้องใช้เวลาในฟื้นตัวของเศรษฐกิจอีกระยะหนึ่ง ซึ่งในส่วนนี้ ธุรกิจจะต้อง มีการจัดการความเสียง ของธุรกิจในด้านการจัดเสี่ยงภัย

          ดังนั้น การวางแผนการเงินและบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs สู้วิกฤติ COVID-19 จึงจำเป็นมาก โดยเป้าหมายเพื่อให้องค์กรอยู่รอด จนกว่าจะผ่านวิกฤตไปได้ มีดังนี้

1.      รวบรวมข้อมูล  ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน ของกิจการก่อนเกิดภาวะวิกฤติ เพื่อจะใช้เป็นฐานในการวางแผนธุรกิจ  ได้แก่

1.1.            เงินสด และเงินฝากธนาคาร  ยกมาเท่าไร และสามารถนำมาเบิกใช้ได้รวดเร็วอย่างไร

1.2.            ลูกหนี้การค้า สามารถเรียกเก็บได้รวดเร็ว เดือนละเท่าไร

1.3.           เจ้าหนี้การค้าจะต้องมีระยะเวลาการจ่ายชำระอย่างไร เดือนละเท่าไร

2.      สอบทานด้านรายได้ และค่าใช้จ่ายขององค์กร ว่าวิกฤติการนี้มีผลกระทบด้านรายได้ และค่าใช้จ่ายขององค์มากน้อยเพียงใด โดยนำปัจจัยผลกระทบดังกล่าวมาจัดทำคาดการรายได้และค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดจริง เท่าไร และสรุปเป้นผลดำเนินการที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เท่าไร

3.      นำข้อมูลตามข้อ1 และ ข้อ2 มาสรุปเป็นแผนการเงินเบื้องต้น

4.      นำแผนการเงินเบื้องต้น ตามข้อ3 มาวิเคราะห์  และหาแนวทางการไข ในรูปโมเดลต่างๆ  เช่น

4.1.           กรณีขาดสภาพคล่อง จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร

4.1.1.     หารายได้เสริม

4.1.2.     จัดลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่าย แบ่งเป็นที่จำเป็นมาก จำเป็นน้อย หรือไม่จำเป็น

4.1.3.     ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออก โดยพยายามใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

5.      ปรับระบบการทำบัญชีให้รองรับการวางแผนทางการเงิน

6.      ไม่สร้างหนี้ใหม่โดยไม่จำเป็น

7.      วางแผนการสำรองเงิน  โดยแบ่งเป็น สำรองกรณีฉุกเฉิน และสำรองสำหรับกิจการ

 

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

(เดิมบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด)

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี อบรมและฝึกงานบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 คุณฐิติรัชต์  รังสรรค์รุ่งกิจ  โทร 096-656-9162

Tel : 02-9640061, 02-9640062

Website : www.atsaccounting.co.th

E-mail : p.sukalinwanit@gmail.com

 

           

           

 

 

 

           
บทความวิชาการบัญชี

ผลกระทบของการไม่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี สำหรับผู้รับจ้างทำงานให้และการจ่ายเงินค่าบริการ
ทำบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
การทำบัญชียุค กรมสรรพากรขับเคลื่อนกลยุทธ์ D2RIVE Digital Transformation Data Analytics Revenue Collection Value และ Efficiency
การทำบัญชีเมื่อกรมสรรพากร เชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคม
บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล
การทำบัญชีธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบดิจิทัล
เทคนิค การวางแผนภาษี และการทำบัญชี สำหรับธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล
เทคนิคการทำบัญชีให้ถูกกต้อง สู่เศรษฐกิจดิจิตอล
การทำบัญชี ยุค Work from Home
บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล
การจัดจัดทำบัญชีสมาคม/มูลนิธิ
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง
การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด
การจ่ายโบนัสหรือค่าตอบแทน
การจ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงาน
Big Data และ Data Analytic ของกรมสรรพากร
ทำไม ธุรกิจ SMEs ถึงต้องทำบัญชีเล่มเดียว ให้ถูกต้อง
การทำบัญชีและการวางแผนภาษีขายของออนไลน์ ในรูปบุคคลธรรมดาให้ถูกต้อง
การหักค่าเสื่อมราคาค่าเช่าซื้อ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ กับ สำนักงานบัญชี สู่ยุค Thailand 4.0
การคิดค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์
SMEs จะเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีอย่างไรให้คุ้มค่า
การออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้
การส่งมอบสินค้า และการตัดสต็อกสินค้า
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ Financial Lease
การคำนวณรายได้และรายจ่าย สำหรับกิจการให้เช่าทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
การตั้งค่านายหน้าค้างจ่าย ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ธุรกิจ SMEs ควรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีอย่างไร
การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ SchoolAcc
ทำไมถึงต้องใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์
เกณฑ์สิทธ์ กับ ภาษีอากร
การทำบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs
บริษัทฯ มีสิทธินำใบกำกับภาษีอย่างย่อ(ภาษีซื้อ) นำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีได้หรือไม่
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจบริการให้ถูกต้อง
จะจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท หรือจ้าง outsource บัญชี ดี
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง
การทำบัญชีเล่มเดียวให้ถูกต้องสำหรับ ธุรกิจซื้อมาขายไปในประเทศ
การทำบัญชี SMEs กับเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับเจ้าของกิจการ
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตให้ถูกต้อง
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ถูกต้อง
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด article
บริหารจัดการ SMEs ด้วยระบบบัญชี article
การทำบัญชีให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article
ภาษีอากรสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ระดับ SMEs ของไทย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับสมาคม/มูลนิธิ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับโรงเรียนเอกชน ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุดทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article