ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
SMEs จะเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีอย่างไรให้คุ้มค่า

                ในการเริ่มต้นทำธุรกิจ ของธุรกิจ SMEs นั้น ในส่วนของการทำบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร  ถือได้ว่างานดังกล่าวเป็นการวางรากฐานของระบบบัญชี ไม่ว่าจะเป็น ส่วนของระบบเอกสาร และทางเดินเอกสาร  การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกบัญชี ตลอดจนการจัดทำผังบัญชี งานทั้งหมดนี้ถือว่ากิจการที่เริ่มเปิดดำเนินการควรจะมีมืออาชีพที่มีประสบการณ์มาดำเนินการให้ ซึ่งหากจะจ้างบุคลากรที่จบบัญชีและมีประสบการณ์เข้ามาทำบัญชี ซึ่งค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งจะไม่เหมาะสมกับธุรกิจที่เริ่มเปิดกิจการ  เพื่อความประหยัดควรใช้บริการจาก สำนักงานบัญชี  ด้วยเหตุผล

    1.   สำนักงานบัญชี (ควรเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีที่เปิดให้บริการมานาน ซึ่งจะถือเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์มาก

    2.   สำนักงานบัญชีที่ขึ้นทะเบียนสำนักงานบัญชีคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

    3.   สำนักงานบัญชีที่ใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่มี Feature การทำงาน

3.1.     สามารถออกรายงานภาษีซื้อ  และรายงานภาษีขาย

3.2.    สามารถออกรายงาน ภ.ง.ด.3 และ 53 ได้

3.3.    สามารถออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

3.4.    สามารถ รองรับ การ e tax invoice ในอนาคตได้

3.5.    สามารถรองรับการจัดทำ e filing กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรได้

    4.   สำนักงานบัญชีที่เป็นผู้พัฒนา และใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์  ในส่วนนี้จะบ่งบอกถึง SMEs จะได้ความมั่นใจถึงโปรแกรมบัญชีที่ใช้งานกับธุรกิจได้จริง มีความถูกต้องสูงเพราะใช้กับบริษัทต่างๆมามาก และที่สำคัญเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 คุณฐิติรัชต์  รังสรรค์รุ่งกิจ  โทร 096-656-9162

Tel : 02-9640061, 02-9640062

Website : www.atsaccounting.co.th 

E-mail : p.sukalinwanit@gmail.com 
บทความวิชาการบัญชี

ผลกระทบของการไม่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี สำหรับผู้รับจ้างทำงานให้และการจ่ายเงินค่าบริการ
ทำบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
การทำบัญชียุค กรมสรรพากรขับเคลื่อนกลยุทธ์ D2RIVE Digital Transformation Data Analytics Revenue Collection Value และ Efficiency
การทำบัญชีเมื่อกรมสรรพากร เชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคม
บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล
การทำบัญชีธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบดิจิทัล
การวางแผนการเงินและบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs สู้วิกฤติ COVID-19
เทคนิค การวางแผนภาษี และการทำบัญชี สำหรับธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล
เทคนิคการทำบัญชีให้ถูกกต้อง สู่เศรษฐกิจดิจิตอล
การทำบัญชี ยุค Work from Home
บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล
การจัดจัดทำบัญชีสมาคม/มูลนิธิ
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง
การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด
การจ่ายโบนัสหรือค่าตอบแทน
การจ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงาน
Big Data และ Data Analytic ของกรมสรรพากร
ทำไม ธุรกิจ SMEs ถึงต้องทำบัญชีเล่มเดียว ให้ถูกต้อง
การทำบัญชีและการวางแผนภาษีขายของออนไลน์ ในรูปบุคคลธรรมดาให้ถูกต้อง
การหักค่าเสื่อมราคาค่าเช่าซื้อ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ กับ สำนักงานบัญชี สู่ยุค Thailand 4.0
การคิดค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์
การออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้
การส่งมอบสินค้า และการตัดสต็อกสินค้า
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ Financial Lease
การคำนวณรายได้และรายจ่าย สำหรับกิจการให้เช่าทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
การตั้งค่านายหน้าค้างจ่าย ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ธุรกิจ SMEs ควรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีอย่างไร
การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ SchoolAcc
ทำไมถึงต้องใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์
เกณฑ์สิทธ์ กับ ภาษีอากร
การทำบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs
บริษัทฯ มีสิทธินำใบกำกับภาษีอย่างย่อ(ภาษีซื้อ) นำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีได้หรือไม่
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจบริการให้ถูกต้อง
จะจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท หรือจ้าง outsource บัญชี ดี
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง
การทำบัญชีเล่มเดียวให้ถูกต้องสำหรับ ธุรกิจซื้อมาขายไปในประเทศ
การทำบัญชี SMEs กับเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับเจ้าของกิจการ
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตให้ถูกต้อง
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ถูกต้อง
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด article
บริหารจัดการ SMEs ด้วยระบบบัญชี article
การทำบัญชีให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article
ภาษีอากรสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ระดับ SMEs ของไทย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับสมาคม/มูลนิธิ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับโรงเรียนเอกชน ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุดทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article