ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
จะจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท หรือจ้าง outsource บัญชี ดี

 

จะจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท หรือจ้าง outsource บัญชี ดี

                เมื่อท่านเริ่มทำธุรกิจ สิ่งที่ธุรกิจต้องจัดทำ คือ ท่านจะต้องจัดทำบัญชี เพื่อจะรับรู้สถานของกิจการ และต้องนำส่งงบการเงิน และเสียภาษีต่อส่วนราชการ ให้ถูกต้องและครบถ้วน ดังนั้นการทำบัญชีจึงถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากต่อกิจการ การจัดทำบัญชีสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ จ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท หรือจ้าง สำนักงานรับทำบัญชี หรือเรียกอีกอย่างว่า Outsource บัญชี ดี ซึ่งเรามาลองสรุปกันดูนะครับ

รายการ

จ้างพนักงานบัญชี

จ้าง OUTSOURCE บัญชี

1.     ค่าใช้จ่ายพนักงานบัญชี

เริ่มต้นที่ 15,000 จบปริญญาตรี ถ้ามีประสบการณ์ก็จะสุงกว่านี้

เริ่มต้นที่ 3,000 บาท ซึ่ง ขึ้นกับปริมาณเอกสาร ของการทำบัญชี

2.     ด้านความสามารถในการทำบัญชี และภาษีอากร

มีโอกาสผิดพลาดมาก เพราะเพิ่งจบ หรือมีประสบการณ์ไม่มากพอ

ผู้ทำ จะถูกสอบทานการทำงานจากหัวหน้างาน และหัวหน้าสำนักงาน

3.     บริษัทฯจะได้ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี การเงิน และภาษีอากร

ไม่มีบริการส่วนนี้

เมื่อมีปัญหา ด้านบัญชี การเงิน และภาษี สามารถขอคำปรึกษาได้ตลอดเวลา

4.     งานอื่นที่นอกเหนือจากงานทำบัญชี

สามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลา

ไม่มีบริการส่วนนี้

5.     การควบคุมภายใน

ไม่จ้างพนักงานบัญชี จ้างพนักงานการเงิน พนักงานธุรการ พนักงานคลังสินค้า(ถ้ามี)

จ้าง OUTSOURCE บัญชี เพื่อสอบทานข้อมูลความถูกต้องระบบการเงิน ระบบลุกหนี้ เจ้าหนี้ ฯ

                 

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

(เดิมบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด)

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี อบรมและฝึกงานบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 คุณฐิติรัชต์  รังสรรค์รุ่งกิจ  โทร 096-656-9162

Tel : 02-9640061, 02-9640062

Website : www.atsaccounting.co.th

E-mail : p.sukalinwanit@gmail.com
บทความวิชาการบัญชี

การทำบัญชียุค กรมสรรพากรขับเคลื่อนกลยุทธ์ D2RIVE Digital Transformation Data Analytics Revenue Collection Value และ Efficiency
การทำบัญชีเมื่อกรมสรรพากร เชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคม
บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล
การทำบัญชีธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบดิจิทัล
การวางแผนการเงินและบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs สู้วิกฤติ COVID-19
เทคนิค การวางแผนภาษี และการทำบัญชี สำหรับธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล
เทคนิคการทำบัญชีให้ถูกกต้อง สู่เศรษฐกิจดิจิตอล
การทำบัญชี ยุค Work from Home
บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล
การจัดจัดทำบัญชีสมาคม/มูลนิธิ
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง
การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด
การจ่ายโบนัสหรือค่าตอบแทน
การจ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงาน
Big Data และ Data Analytic ของกรมสรรพากร
ทำไม ธุรกิจ SMEs ถึงต้องทำบัญชีเล่มเดียว ให้ถูกต้อง
การทำบัญชีและการวางแผนภาษีขายของออนไลน์ ในรูปบุคคลธรรมดาให้ถูกต้อง
การหักค่าเสื่อมราคาค่าเช่าซื้อ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ กับ สำนักงานบัญชี สู่ยุค Thailand 4.0
การคิดค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์
SMEs จะเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีอย่างไรให้คุ้มค่า
การออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้
การส่งมอบสินค้า และการตัดสต็อกสินค้า
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ Financial Lease
การคำนวณรายได้และรายจ่าย สำหรับกิจการให้เช่าทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
การตั้งค่านายหน้าค้างจ่าย ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ธุรกิจ SMEs ควรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีอย่างไร
การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ SchoolAcc
ทำไมถึงต้องใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์
เกณฑ์สิทธ์ กับ ภาษีอากร
การทำบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs
บริษัทฯ มีสิทธินำใบกำกับภาษีอย่างย่อ(ภาษีซื้อ) นำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีได้หรือไม่
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจบริการให้ถูกต้อง
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง
การทำบัญชีเล่มเดียวให้ถูกต้องสำหรับ ธุรกิจซื้อมาขายไปในประเทศ
การทำบัญชี SMEs กับเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับเจ้าของกิจการ
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตให้ถูกต้อง
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ถูกต้อง
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด article
บริหารจัดการ SMEs ด้วยระบบบัญชี article
การทำบัญชีให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article
ภาษีอากรสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ระดับ SMEs ของไทย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับสมาคม/มูลนิธิ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับโรงเรียนเอกชน ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุดทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article